Web sitesinde ara

2016

|

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
17.03.2017 TARİHLİ 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 17 Mart 2017 Cuma günü saat 14:00’de Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket’imizin http://www.carrefoursa.com internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

  • Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
  • Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
  • Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
  • Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek

hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun http://www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2016 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin http://www.carrefoursa.com adresinde yer alan internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin aşağıda adresi yazılı Şirket merkezinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünde de tetkike hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Şirket Merkezi Adresi:
Carrefoursa Plaza Cevizli Mh.
Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok B
Maltepe/ İstanbul
Tel: 0216 655 00 00
Fax: 0216 655 00 50
Web: www.carrefoursa.com

Genel Kurul Çağrı İlan Metni, Gündem, Vekaletname Örneğini indirmek için tıklayınız.

2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve eki olan; Vekaletname Örneği ve Kâr Payı Dağıtım Tablosunu indirmek için tıklayınız.

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli için tıklayınız.

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.