Web sitesinde ara
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu Komiteleri

|

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi, ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun 3 Ağustos 2012 tarih ve 755 sayılı kararı ile kurulmuştur.

SPK ve diğer uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlanması ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi için Yönetim Kurulu’na önerilerde ve tavsiyelerde bulunur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevlerini de yerine getirir.

Komite toplantıları, yılda 4 (dört) defa yapılır. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri: Mevlüt Aydemir (Başkan), Guillaume Jacques Edgard Laffont de Colonges (Üye) ve Şerafettin Karakış (Üye)

Denetim Komitesi:

Denetim Komitesi, ilgili mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda kurulmuştur.

Denetim Komitesi’nin amacı, Şirket Yönetim Kurulu adına Şirket’in muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim, iç denetim fonksiyonu ile iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır.

Komite toplantıları, asgari üç ayda bir olmak üzere yılda en az 4 (dört) defa yapılır.

Denetim Komitesi üyeleri: Bülent Bozdoğan (Başkan), Haluk Bal (Üye) ve Mevlüt Aydemir (Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, ilgili mevzuat uyarınca kurulmuş olup  Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi ile SPK Seri: II, No. 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Komite toplantıları yılda en az altı defa yapılır. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri: Haluk Bal (Başkan), Bülent Bozdoğan (Üye) ve Sakine Şebnem Önder (Üye)