Kar Dağıtım Politikası

Şirket’in kârına katılım hususunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
 
CarrefourSA, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir.
 
Kâr Dağıtım Politikası 28.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 yılı Olağan Genel Kurulu’nda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmuş olup, faaliyet raporunda ve internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
 
CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (“CarrefourSA”)  Kâr  Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili  maddesi  çerçevesinde; CarrefourSA’nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve CarrefourSA’nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.
 
Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş  olmakla  beraber;  kâr  dağıtımında  pay  sahiplerine  dağılabilir  kârın  %50’si


oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılması prensip olarak kabul edilmiştir. CarrefourSA’da kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.
 
Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.
 
Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. CarrefourSA Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.
 
Kâr dağıtım politikası, Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.
 
CarrefourSA Ana Sözleşmesi’nin 29. maddesine göre; Şirket’in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket’in genel masrafları ile amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârından, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar sırası ile aşağıda gösterilen şekilde ayrılır ve dağıtılır.