TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Şirketimizin 31 Mart 2019 tarihli SPK düzenlemelerine uygun mali tabloları bildirilmiştir. Şirketimizin bu ara dönem özet konsolide mali tablolarında, TTK'nın 376'ıncı maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca Grup'un sermaye ve kanuni yedek akçe toplamının tamamının karşılıksız kaldığı tespit edilmiştir. SPK'nın 10 Nisan 2014 tarihli ve 11/352 sayılı ilke kararı uyarınca maddi ve mali duran varlıkların gerçeğe uygun değerinin tespitinde yararlanılan gayrimenkul değerleme raporları esas alınarak Özel Amaçlı Finansal Tablo (TTK 376 bilançosu) hazırlanarak ekte sunulmuştur. Şirket'in hazırlanan bu Özel Amaçlı Finansal Tablo'sunda (TTK 376 Bilançosu) özkaynağı 303.469.719 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar Şirketimizin 700.000.000. TL olan ödenmiş sermayesini ve 12.318.358 TL olan yasal yedeklerini koruduğunu göstermektedir.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.