TTK 376 kapsamında alınacak önlemler ve eşzamanlı sermaye artırımı/azaltımı hk.

Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871181  linkten ulaşabilirsiniz.
 
Özet Bilgi
TTK 376 kapsamında alınacak önlemler ve eşzamanlı sermaye artırımı/azaltımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
700.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
127.773.765,72
Sermaye Azaltımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
CRFSA, TRECARF00032
700.000.000
595.755.646,040
85,10794
 
Mevcut Sermaye (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
TOPLAM
700.000.000
595.755.646,040
85,10794
 
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CRFSA, TRECARF00032
700.000.000
23.529.411,760
22,57140
17,00
 
CRFSA, TRECARF00032
Nâma
 
 
 
 
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
700.000.000
23.529.411,760
22,57140
 
 
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 14.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının (13) numaralı gündem maddesinde; Şirketimizin sermaye yapısının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376 ncı maddesi karşısındaki durumu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesinin ardından, TTK'nın 376 ncı maddesi kapsamında konunun tespit edilmesi, uygun çözümler getirilmesi ve ilgili kamu kuruluşlarından alınması gereken onaylar dahil gerekli formaliteleri yerine getirerek bunlar için gereken çalışmaların belirlenmesi ve Genel Kurul'a sunulması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu'na talimat verilmiştir.

Genel Kurul'un söz konusu talimatı çerçevesinde almış olduğu yetki ile Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan 30.06.2020 tarihli konsolide bilançosunda bulunan 1.124.240.405 TL geçmiş yıllar zararları ile 181.123.924 TL net dönem zararından oluşan 1.305.364.329 TL tutarında açığın bulunduğunu tespit etmiştir.

Genel Kurul'un anılan talimatı ve bahsi geçen tespit çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.08.2020 tarihli toplantısında;

1. Söz konusu 1.305.364.329 TL tutarındaki bilanço açığının etkisinin fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla düşürülerek, bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak nakit sermaye artırımına gidilmesi; böylelikle Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve TTK'nın 376 ncı maddesi kapsamında gerekli önlemlerin alınması amaçlarıyla;

i. Şirketimizin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 Kuruş nominal değer üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL'ye artırılmasına,

ii. Azaltılan 595.755.646,04 TL tutarındaki sermayenin, daha önce sermayeye ilave edilen; 504.863.038,01 TL kısmı "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabına, 81.297.659,42 TL kısmı "Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltmesi" hesabına ve geriye kalan 9.594.948,61 TL kısmı ise "Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu" hesabına alacak kaydedilmek suretiyle sermaye azaltımının fon çıkışı gerektirmeyen usulde yapılmasına ve pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde her bir pay sahibinin pay sayısının %85,108 oranında azaltılmasına,

iii. Sermaye azaltımının Şirketimiz bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışına yol açmayacağı ve azaltım sonrası toplam özkaynak değerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı göz önünde bulundurularak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19 uncu maddesinin 10 uncu fıkrası gereği TTK'nın 474. maddesinde aranan Şirket alacaklılarına çağrı yapılmasına ve bunların haklarının ödenmesine veya teminat altına alınmasına gerek olmadığının kabulüne,

iv. Artırılacak 23.529.411,76 TL tutarındaki sermayeyi temsilen 23.529.411,76 TL nominal değerli 2.352.941.176 adet nama yazılı ve borsada işlem gören nitelikte pay ihraç edilmesine,

v. Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli pay için 17 TL fiyatla kullandırılmasına,

vi. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü mesai saati bitiminde sona ermesine,

vii. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulmasına,

viii. Yukarıdaki maddeler ile ilgili yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi ve Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının yeniden belirlenerek geçerlilik süresinin uzatılması; Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve TTK'nın 376 ncı maddesi kapsamında gerekli önlemlerin alınması amacıyla Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına,

ix. Payların ihracı için hazırlanacak İzahname'nin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ile ilgili diğer ikincil düzenlemeler uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,

x. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri gereği sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların hak sahiplerine kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

2. Yukarıdaki esas sözleşme tadili ve sair işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde başvuruların yapılarak gerekli onayların alınmasını takiben Şirketimiz Genel Kurulu'nun TTK'nın ilgili hükümleri gereğince toplanmasına,

3. İşbu Karar'ın gereklerinin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve Genel Kurul'un toplanmasına kadar olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

karar verilmiştir.

Anılan Karar kapsamında eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımının tamamlanması ile birlikte Şirketimize en az 400 milyon TL nakit girişi sağlanmış olması ve böylelikle Şirketimizin TTK 376 kapsamından çıkarılması öngörülmektedir.

Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.