Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

30 Eylül 2016 tarihli sorumluluk beyanımızdır.

03/11/2016

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

 

Türkçe

 

 

oda_RepresentationLetterAbstract|

 

Sorumluluk Beyanı

     
   

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

 
 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

     

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

 
 

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

     

-

oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

 
 

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

     
   

oda_BoardDecisionDate|

 
   

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

     

03/11/2016

oda_BoardDecisionNumber|

 
   

Karar Sayısı

     

1580

oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

     
   

oda_ExplanationTextBlock|

 

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 01.01.2016 - 30.09.2016 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri XII.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarinca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotlari ile birlikte Konsolide Bilanço, Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu ve Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu ile Konsolide Faaliyet Raporunun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

- Tarafımızdan incelendiğini,

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldiğı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- Konsolide mali tablolarımızın ilişkin oldukları dönem itibariyle Şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını

Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.