Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

31 Aralık 2016 tarihli sorumluluk beyanımızdır.

17/02/2017

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

 

Türkçe

 

 

oda_RepresentationLetterAbstract|

 

Sorumluluk Beyanı

     
   

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

 
 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

     

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

 
 

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

     

-

oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

 
 

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

     
   

oda_BoardDecisionDate|

 
   

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

     

17/02/2017

oda_BoardDecisionNumber|

 
   

Karar Sayısı

     

1576

oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

 
 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

     
   

oda_ExplanationTextBlock|

 

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış ve bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri XII.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS / TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide bilanço, konsolide kapsamlı gelir tablosu, konsolide nakit akış tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ile konsolide faaliyet raporunun ("finansal raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda,

- Tarafımızdan incelendiğini, 

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- Konsolide mali tablolarımızın ilişkin oldukları dönem itibarıyla, Şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını 

Bilginize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.