Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

30/10/2014

  Sorumluluk Beyanı
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.10.2014 19:11:22
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.10.2014 19:14:20


  

FÝNANSAL TABLO VE FAALÝYET RAPORLARININ KABULÜNE ÝLÝÞKÝN YÖNETÝM KURULU'NUN
KARAR TARÝHÝ: 30 Ekim 2014
KARAR SAYISI: 984


SERMAYE PÝYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PÝYASASINDA FÝNANSAL RAPORLAMAYA ÝLÝÞKÝN ESASLAR TEBLÝÐÝ"NÝN ÝKÝNCÝ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESÝ GEREÐÝNCE SORUMLULUK BEYANI

Ýstanbul
Menkul Kýymetler Borsasý
Deðerleme ve Ýstatistik Müdürlüðü
Emirgan - ÝSTANBUL

Þirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafýndan onaylanmýþ ve Baðýmsýz Denetim Þirketi Baþaran Nas Baðýmsýz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik A.Þ. (A Member of PricewaterhouseCoopers) tarafýndan sýnýrlý denetime tabi tutulan 01.01.2014 - 30.09.2014 dönemine ait, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun (SPK) Seri XII.14.1 sayýlý "Sermaye Piyasasýnda Finansal Raporlamaya Ýliþkin Esaslar Tebliði" ("Teblið") uyarýnca Türkiye Muhasebe Standartlarý/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarý ("TMS/TFRS") ve SPK tarafýndan belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazýrlanan dipnotlarý ile birlikte Bilanço, Kapsamlý Gelir Tablosu, Nakit Akým Tablosu ve Özsermaye Deðiþim Tablolarý ile, Faaliyet Raporu'nun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doðrultusunda;

- Tarafýmýzdan incelendiðini,

- Þirketimizdeki görev ve sorumluluk alanýmýzda sahip olduðumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeðe aykýrý bir açýklama ya da açýklamanýn yapýldýðý tarih itibariyle yanýltýcý olmasý sonucunu doðurabilecek herhangi bir eksiklik içermediðini,

- Mali tablolarýmýzýn iliþkin olduklarý dönem itibariyle þirketimizin mali durumu faaliyet sonuçlarý hakkýnda gerçeði doðru biçimde yansýttýðýný

Bilginize sunar, yapýlan açýklamadan dolayý sorumlu olduðumuzu beyan ederiz.

Saygýlarýmýzla,

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TÝCARET MERKEZÝ A.Þ.

 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.