Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

23/02/2015

  Sorumluluk Beyanı
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 23.02.2015 19:15:44
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 23.02.2015 19:18:38


  

F İ NANSAL TABLO VE FAAL İ YET RAPORLARININ KABULÜNE ÝLÝÞKÝN YÖNETÝM KURULU'NUN
KARAR TARÝHÝ: 23 Şubat 2015
KARAR SAYISI: 1036
SERMAYE PÝYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PÝYASASINDA FÝNANSAL RAPORLAMAYA ÝLÝÞKÝN ESASLAR TEBLÝÐÝ"NÝN ÝKÝNCÝ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESÝ GEREÐÝNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış ve Bağımsız Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2014 - 31.12.2014 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri XII.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Bilanço, Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu, Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu ile Konsolide Faaliyet Raporu'nun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

- Tarafımızdan incelendiğini, 

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik
içermediğini, 

- Konsolide mali tablolarımızın ilişkin oldukları dönem itibariyle, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını 

Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.