Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

05/05/2015

  Sorumluluk Beyanı
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 05.05.2015 17:49:09
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 05.05.2015 17:53:23


  

F İ NANSAL TABLO VE FAAL İ YET RAPORLARININ KABUL Ü NE İ L İŞ K İ N YÖNET İ M KURULU'NUN
KARAR TAR İ H İ : 5 Mayıs 2015
KARAR SAYISI: 1095
SERMAYE P İ YASASI KURULU'NUN "SERMAYE P İ YASASINDA F İ NANSAL RAPORLAMAYA İ L İŞ K İ N ESASLAR TEBL İĞİ "N İ N İ K İ NC İ B Ö L Ü M Ü N Ü N 9. MADDES İGERE Ğİ NCE SORUMLULUK BEYANI


Ş irketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi taraf ı ndan onaylanm ış ve Ba ğı ms ı z Denetim Ş irketi Ba ş aran Nas B ağı ms ı z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü ş avirlik A. Ş . (A Member of PricewaterhouseCoopers) taraf ı ndan s ı n ı rl ı denetime tabi tutulan 01.01.201 5 - 31.03.201 5 dönemine ait, Sermaye Piyasas ıKurulu'nun (SPK) Seri XII.14.1. say ı l ı "Sermaye Piyasas ı nda Finansal Raporlamaya İ li ş kin Esaslar Tebli ğ i" ("Tebli ğ ") uyar ı nca Türkiye Muhasebe Standartlar ı/Türkiye Finansal Raporlama Standartlar ı ("TMS/TFRS") ve SPK taraf ı ndan belirlenen formatlarla uyumlu olarak haz ı rlanan dipnotlar ı ile birlikte Konsolide Bilanço,Konsolide Kapsaml ı Gelir Tablosu, Konsolide Nakit Ak ış Tablosu ve Konsolide Öz kaynak De ğ i ş im Tablo su ile, Konsolide Faaliyet Raporu'nun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri do ğ rultusunda;

- Taraf ı m ı zdan incelendi ğ ini, 

- Ş irketimizdeki görev ve sorumluluk alan ı m ı zda sahip oldu ğ umuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçe ğ e ayk ı r ı bir aç ı klama ya da aç ı klaman ı n yap ı ldığı tarih itibariyle yan ı lt ı c ı olmas ı sonucunu do ğ urabilecek herhangi bir eksiklik içermedi ğ ini,

- Konsolide m ali tablolar ı m ı z ı n ili ş kin olduklar ı dönem itibariyle ş irketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçlar ı hakk ı nda gerçe ğ i do ğ ru biçimde yans ı tt ığı n ı

Bilgilerinize sunar, yap ı lan aç ı klamadan dolay ı sorumlu oldu ğ umuzu beyan ederiz. 

Sayg ı lar ı m ı zla,

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T İ CARET MERKEZ İ A. Ş .
 

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.