Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

04/11/2015

  Sorumluluk Beyanı
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 04.11.2015 15:37:42
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 04.11.2015 15:40:15


  

F İ NANSAL TABLO VE FAAL İ YET RAPORLARININ KABUL Ü NE İ L İŞ K İ N YÖNET İ M KURULU'NUN
KARAR TAR İ H İ : 4 Kasım 2015
KARAR SAYISI: 1265
SERMAYE P İ YASASI KURULU'NUN "SERMAYE P İ YASASINDA F İ NANSAL RAPORLAMAYA İ L İŞ K İ N ESASLAR TEBL İĞİ "N İ N İ K İ NC İ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDES İGERE Ğİ NCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış ve Bağımsız Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers) tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 01.01.2015 - 30.09.2015 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS / TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide bilanço, konsolide kapsamlı gelir tablosu, konsolide nakit akış tablosu ve konsolide özkaynak değişim tablosu ile konsolide faaliyet raporunun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda; 

- Tarafımızdan incelendiğini,

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- Konsolide mali tablolarımızın ilişkin oldukları dönem itibariyle Şirketimizin mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını

Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.