Özel Durum Açıklaması (Genel)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Üye Değişikliği Hakkında

07/01/2014

  Özel Durum Açıklaması (Genel)
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 07.01.2014 16:11:27


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul
Telefon ve Faks No. : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0216 655 15 03 / 0216 655 14 10 Faks: 655 00 60
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üye Değişikliği Hakkında


  AÇIKLAMA:

Açýklanacak Özel Durum/Durumlar:

Þirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayýn Thomas Martin Hübner'in Yönetim Kurulu Üyeliði görevinden ayrýlmasý sebebiyle, yerine 823 sayýlý ve 07/01/2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararý uyarýnca Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayýn Franck Emile Tassan'ýn Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandýðýný bilgilerinize sunarýz.

Ýlgili atama; toplanacak ilk Genel Kurul'un onayýna sunulacaktýr. 

Kamuoyunun bilgisine sunarýz.

Saygýlarýmýzla,
CarrefourSA Carrefour Sabancý Ticaret Merkezi A.Þ.


  

Yukarýdaki açýklamalarýmýzýn, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayýlý Tebliðinde yeralan esaslara uygun olduðunu, bu konuda/konularda tarafýmýza ulaþan bilgileri tam olarak yansýttýðýný; bilgilerin defter, kayýt ve belgelerimize uygun olduðunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doðru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalarý gösterdiðimizi ve yapýlan bu açýklamalardan sorumlu olduðumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.