Özel Durum Açıklaması (Genel)

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

15.07.2015 tarihli SPK'na başvurumuza istinaden düzenlenen özet değerleme raporu hakkında

27/08/2015

  Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 27.08.2015 12:53:14
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 27.08.2015 12:56:20


  

     
Ortaklığın Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/Istanbul
Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 00 00 Faks: 0216 655 00 60
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@carrefoursa.com, ukocagil@carrefoursa.com, iyildirim@carrefoursa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0216 655 15 12/ 0216 655 14 05/ 0216 655 15 03 Faks: 0216 655 00 60
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 15 Temmuz 2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : 15.07.2015 tarihli SPK'na başvurumuza istinaden düzenlenen özet değerleme raporu hakkında


  AÇIKLAMA:

15.07.2015 tarihli O zel Durum A ciklamamiza konu, Kiler Al isveris Hizmetleri G i da Sanayi ve Ticaret A. S .'nin y o netim kontrol u n u n S irketimize ge c mesi nedeniyle, Kiler Al is veri s Hizmetleri G i da Sanayi ve Ticaret A. S .'nin halka arz edilmi s olan %15 oran i ndaki hisselerinin zorunlu al i m teklifi ve bu kapsamda gerekli di g er izinlerin al i nmas i için, Sermaye Piyasas i Kurulu'nun II-26.1 say i l i Pay Al i m Teklifi Tebl ig i uyar i nca, 15.07.2015 tarihinde Sermaye Piyasas i Kurulu'na yapm is oldu gumuz ba s vuruya ili s kin olarak d u zenlenen O zet De g erleme Raporu ekte yer almakta olup, raporun sonu c k ismi aynen a sagidaki gibidir.

" Calis mam izi n sonucunda gelir yakla simi kapsam i nda INA y o ntemi temel de g erleme y o ntemi olarak belirlenirken, piyasa yakla simi kapsam i nda benzer s irketler y o ntemi ikincil y o ntem olarak kullan ilmistir. I NA y o nteminin S irketin gelecek beklentileri ve nakit yaratma potansiyelini adil bir s ekilde yans i tt igi dusunulmektedir. Bu sebeple, I NA y o ntemi sonucu %75 oran i nda agirliklandirilmistir . O te yandan, benzer s irketler y o ntemi yat irimcilarin ayn i sekt o rde faaliyet g o steren benzer s irketler i c in de g erlemeye ili s kin beklentilerini yans i tmas i ancak s irkete o zg u etkenleri g o z ard i etmesi sebebiyle ilgili y o ntemin sonucu %25 oran i ndaagirliklandirilmistir.

De g erleme c al is mas i sonu c lar i na g o re, 31 Mart 2015 tarihi itibariyle; Kiler'in bir adet B Grubu halka a ci k hissesi i c in o nerilen fiyat hisse ba si na 3,29 TL olarak belirlenmi s tir."

Kamuoyunun bilgilerine sunar i z.


  

Yukarýdaki açýklamalarýmýzýn, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliðinde yer alan esaslara uygun olduðunu, bu konuda/konularda tarafýmýza ulaþan bilgileri tam olarak yansýttýðýný, bilgilerin defter, kayýt ve belgelerimize uygun olduðunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doðru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalarý gösterdiðimizi ve yapýlan bu açýklamalardan sorumlu olduðumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.