Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Kayıtlı sermaye sistemine geçiş

25/01/2016

  Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 25.01.2016 14:02:14
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 25.01.2016 14:06:42


 

   
Adres CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul
Telefon 216 - 6550000
Faks 216 - 6550060
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6551512
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6550060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçiş


 

   
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.01.2016
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)  
Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi  
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6  EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 25.01.2016 tarihli kararı ile; 
1. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6ncı maddesinde 113.839.302,57.- TL (Yüzonüçmilyonsekizyüzotuzdokuzbinüçyüziki Türk Lirası elliyedi Kuruş) olarak görünen Şirket sermayesinin 700.000.000,00.-TL'ye (Yediyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmasını ve ayrıca kayıtlı sermaye sistemine geçilmesini sağlamak üzere Esas Sözleşmenin 6 ncı maddesinin ekli değişiklik tasarısındaki gibi değiştirilmesine, 
2.%514,90186 nispetinde 586.160.697,43.-TL (Beşyüzseksenaltımilyonyüzatmışbinaltıyüzdoksanyedi Türk Lirası kırküç Kuruş) olarak artırılacak sermaye tutarının, 504.863.038,01.-TL'lık (Beşyüzdörtmilyonsekizyüzatmışüçbinotuzsekiz Lira bir Kuruş) kısmının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları, 
81.297.659,42.-TL'lık (Seksenbirmilyonikiyüzdoksanyedibinaltıyüzellidokuz Lira kırkiki Kuruş) kısmının Hisse Senedi İhraç Primleri Enflasyon Düzeltmesi Hesaplarından karşılanmasına, 
3. Kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000.-TL (Birmilyarbeşyüzmilyon) olarak belirlenmesine, 
4. Sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş ile ilgili ön izinlerin alınması için gerekli başvuruları yapmaya ve izinleri almaya Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine 
karar verilmiştir. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 
Saygılarımızla, Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.