Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

 

Detaylı bilgi için ilgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011701 linkinden ulaşabilirsiniz.

Özet Bilgi

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Düzeltme Nedeni

Herhangi bir düzeltme bulunmamaktadır.

 

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi

Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2021

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2021

Karar Tarihi

22.02.2022

Genel Kurul Tarihi

21.03.2022

Genel Kurul Saati

10:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih

20.03.2022

Ülke

Türkiye

Şehir

İSTANBUL

İlçe

BEŞİKTAŞ

Adres

Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.

4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların görüşülüp karara bağlanması.

6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.

7 - 2021 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

9 - Şirketin 2022 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi.

10 - 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

11 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

13 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

1- Toplantı Başkanı olarak, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına Şerafettin KARAKIŞ'ın seçilmesine 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

2- 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.

 

 

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

 

 

3- 2021 Yılı Denetçi Raporları, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde denetçi raporlarının görüş kısmı okundu.

 

 

4- 2021 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

 

 

2021 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakere edildi.

 

 

2021 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

 

 

5- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sn. Barış ORAN'ın yerine Sn. Nusret Orhun KÖSTEM'in; Sn. Tamer SAKA'nın yerine Sn. Burak Turgut ORHUN'un; ve Sn. Emin Hakan EMİNSOY'un yerine Sn. Bülent BOZDOĞAN'ın, seleflerinin görev süresi sonuna kadar atanmaları, 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

 

 

6- Toplantı Başkanı tarafından toplantıda, Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

 

 

7- Şirket'in 2021 yılı hesap döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına, 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile karar verildi

 

 

8- Şirketimizin Ücretlendirme Politikası ile uyumlu olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık brüt 26.000,00 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesine 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL katılanların olumlu oy ile oybirliği ile karar verildi.

 

 

9- Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702.7505 TL olumlu oy ile, oybirliği ile karar verildi.

 

 

10- 2021 Yılı içinde yapılan toplam 889.370,00 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile bunların yararlanıcıları hakkında ortaklar bilgilendirildi.

 

 

11- Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin ve gündem maddesinin 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.500.000,00 TL ve/veya 2022 yılı vergi öncesi ticari kârının %5'i (Yüzdebeş'i) olarak belirlenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

 

 

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 0 TL olumsuz oya karşılık 120.474.702,75 olumlu oy ile, katılanların oybirliği ile karar verildi.

 

 

13- Dilekler ve temenniler maddesinde söz alan ortaklar dinlendi.

 

 

 

 

 

 

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

CarrefourSA 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

CarrefourSA 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

 


 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.