Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim / CARFA, CARFB

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması

23/02/2015

  Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 23.02.2015 18:14:09
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 23.02.2015 18:26:14


 

   
Adres CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul
Telefon 216 - 6551512
Faks 216 - 6550060
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6551512
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6550060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması


 

   
Karar Tarihi 23.02.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 20.03.2015 17:00
Adresi Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Sadıka Ana 1 toplantı salonu
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
6. 2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
7. 2014 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması, 
8. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
9. 2014 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
10. Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması ve Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
11. Şirketin 2015 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçi'nin seçimi,
12. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'nci maddeleri gereğince, yapılan duyurular hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince, yapılan duyuru hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
15. Kısmi bölünmeye konu olan Adana Çukurova'daki gayrimenkullerin değerinin tespitine ilişkin raporun okunarak ortağın bilgilendirilmesi,
16. Net mal varlığının borçları karşılamaya, yeterli olduğuna ilişkin rapor hakkında bilgi verilmesi,
17. Türk Ticaret Kanunu'nun 175'nci maddesinin öngördüğü hususlar hakkında karar alınması,
18. Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ve 161'nci maddelerinin öngördüğü hususlar hakkında karar alınması,
19. Türk Ticaret Kanunu'nun 165'nci maddesi gereğince, hazırlanan 30.09.2014 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu'nun görüşülmesi,
20. Türk Ticaret Kanunu'nun 167'nci maddesi gereğince, hazırlanan Bölünme Planının okunması müzakeresi ve tasdiki konusunda karar alınması,
21. Türk Ticaret Kanunu'nun 169'uncu maddesi gereğince, hazırlanan Bölünme Raporu'nun okunması müzakeresi ve tasdiki konusunda karar alınması,
22. Adana Çukurova'daki gayrimenkullerin kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak ADANABİR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete devir olunması hakkında karar alınması,
23. Türk Ticaret Kanunu'nun 168 ve 172'nci maddelerinin öngördüğü hususların görüşülmesi ve karara bağlanması.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulunca Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurulunun 20.03.2015 günü, saat 17:00'de, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Sadıka Ana 1 toplantı salonunda, yukarıda yer alan Olağan Genel Kurul gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz hissedarlarına bildirilmesine karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Davet İlanı ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.