Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

 

23/03/2011

  Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 

 
1 MERTER ÖZAY KURUMSAL İLİŞKİLER VE HUKUK DİREKT CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 23.03.2011 16:26:22


  

     
Ortaklığın Adresi : Dudullu Asfaltı Küçükbakkalköy Mah No:1 Ataşehir-Istanbul
Telefon ve Faks No. : Tel: 0216 655 00 00, Fax: 0216 655 00 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0216 655 15 03, Fax: 0216 655 00 60
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, yeri, tarihi ve saatinin bildirimi


  

     
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 23.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.-2010-31.12.2010
Tarihi : 14.04.2011
Saati : 16:00
Adresi : 4 Levent 34330 Sabancı Center Kule II Beşiktaş İstanbul


  GÜNDEM:

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ
ANONİM ŞİRKETİ'nin
14.04.2011 Tarihinde Toplanacak
2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı GÜNDEMİ
 

1. Açılış ve Divan teşekkülü,

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ile Denetçi Raporları'nın okunması ve müzakeresi,

4. 2010 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,

5. 2010 yılı bilanço kar zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve tasdiki ile k r dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,

6. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne yapılan atamaların onaylanması,

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,

8. Görev süresi sona ermiş olan Yönetim kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev süresinin tesbiti,

9. Görev süresi sona ermiş olan Denetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev süresinin tesbiti,

10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin tesbiti,

11. Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onayı,

12. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat  veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,

13. Şirket bilgilendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

14. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3 ve 6'ncı maddelerinin tadili konusunun görüşülüp karara bağlanması.


  EK AÇIKLAMALAR:Şirketimizin 2010  yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2011 Perşembe günü saat 16.00'de İSTANBUL, BEŞİKTAŞ, 4.LEVENT 34330, SABANCI CENTER, KULE II adresinde duyuru içeriğinde belirtilen gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Gündem maddelerimiz içerisinde Ana Sözleşme tadilinin görüşülmesi hususu yer almaktadır. Yönetim Kurulu'nun 03.03.2011 tarih ve 2011/688 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz Ana Sözleşmesi' nin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesine "u" bendinin ilave edilmesi, Bakanlar Kurulu'nun 01.01.2009 tarihi itibarıyla uygulamaya giren kararı uyarınca  Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta bulunan "Yeni" ibaresinin revize edilmesi ve mevcut süreçte gerçekleşmiş hissedarlık yapısı değişikliklerinin esas alınması gerekliliği dolayısıyla Sermaye başlıklı 6. maddenin tadil edilmesi hakkında Sermaye Piyasası Kurumu'na gerekli başvurular yapılmıştır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu seri IV, No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde ilgili vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Sayın Ortaklarımız' ın bu toplantıya katılabilmeleri için:

Hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımız, hisse senetlerini şirkete teslim ederek veya herhangi bir banka tevdi edip söz konusu kurumlardan alacakları hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını ve toplantı tarihine kadar muhafaza edileceğini gösterir bir belge veya kaydileştirme uygulaması nedeniyle payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenen ortaklar, hesaplarının bulunduğu aracı kurumlar vasıtasıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'dan temin edecekleri Genel Kurul Blokaj mektubu karşılığında toplantıdan en geç bir hafta önce giriş kartı almak sureti ile bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla toplantıya katılabilirler. Giriş kartı almayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılımları kanun gereğince mümkün değildir. 

Şirketimiz'in 31.12.2010 tarihli bilanço ve kar-zarar tablosu ile yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu ve tadil tasarısı toplantı tarihinden önceki 15 gün süre ile şirket merkezinde Ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.


CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.