Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

2011 yılı Olağan Genel Kurulu'nun tarih, yer ve gündeminin belirlenmesi

05/07/2012

  Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 

 
1 MERTER ÖZAY KURUMSAL İLİŞKİLER VE HUKUK DİREKT CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 05.07.2012 21:33:57


  

     
Ortaklığın Adresi : Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Asfaltı No:1 Ataşehir / İstanbul
Telefon ve Faks No. : 0216 6551503 / 0216 6550060
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 6551503
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : 2011 yılı Olağan Genel Kurulu'nun tarih, yer ve gündeminin belirlenmesi


  

     
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 05.07.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 yılı
Tarihi : 27.07.2012
Saati : 16:30
Adresi : İSTANBUL, BEŞİKTAŞ, 4. LEVENT 34330, SABANCI CENTER, KULE II


  GÜNDEM:

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşekkülü,

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması ve  müzakeresi,

4. 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

5. 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

6. 2011 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel  Kurul'a bilgi verilmesi,

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ait Ücretlendirme Politikası hakkında Genel  Kurul'a bilgi verilmesi  

8. 2011 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Yönetim Kurulu'nun 2011 Yılı Karının Dağıtımıyla  İlgili Teklifinin Görüşülerek Kabulü veya Reddi,

9. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne kalan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması, 

10. 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,

11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9, 14, 20 ve  25. maddelerinin değiştirilmesi ve 33. maddenin ilave edilmesinin onaylanması,

12. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin  belirlenmesi,

13. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

14. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin tespit edilmesi,

15. Şirketimizin Denetim Komitesinin de önerisi doğrultusunda, 2012 yılı mali tablo ve raporlarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu  tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,

16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci  dereceye kadar kan ve sıhr  yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem  yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi,

17. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin  verilmesi.


  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 5 Temmuz 2012 tarih ve 752 sayılı toplantısında, 

Olağan Genel Kurul gündem maddelerini görüşerek gerekli kararları almak üzere şirketimiz ortaklarının olağan olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince  27 Temmuz 2012 Cuma günü saat 16:30'da İSTANBUL, BEŞİKTAŞ, 4. LEVENT 34330, SABANCI CENTER, KULE II'de toplantıya çağrılmalarına oy birliği ile karar verildi.

GAZETE İLANI
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 27 Temmuz 2012 günü saat 16:30'da İSTANBUL, BEŞİKTAŞ, 4.LEVENT 34330, SABANCI CENTER, KULE II adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmek için aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları "Genel Kurul Blokaj" belgesi ile Şirket'imizin İstanbul, Ataşehir, Küçükbakkalköy Mahallesi, Dudulu Asfaltı No:1 adresinde bulunan Ortaklarla İlişkiler Servisi'ne 06/07/2012 tarihinden 26/07/2012 tarihine kadar müracaat ederek toplantıya giriş kartı almalarını, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu seri IV, No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu doldurarak imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmelerini rica olunur. 

Şirket'imizin 2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Tadil Tasarısı 06/07/2012 tarihinden itibaren Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Ortaklarla İlişkiler Servisi'nde tetkike hazır tutulacaktır. "Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul ve blokaj işlemleri için Genel Kurul tarihinden bir hafta öncesine kadar şirket merkezinde bulunan Ortaklarla İlişkiler Servisine müracaat etmeleri rica olunur. Ayrıca 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydettirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Ek: 
-2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı vekaletname örneği
-Esas Sözleşme Tadil Tasarısı


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.