Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu'nun tarih, yer ve gündeminin belirlenmesi

05/07/2012

  Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 

 
1 MERTER ÖZAY KURUMSAL İLİŞKİLER VE HUKUK DİREKT CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 05.07.2012 21:45:14


  

     
Ortaklığın Adresi : Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Asfaltı No:1 Ataşehir / İstanbul
Telefon ve Faks No. : 0216 6551503 / 0216 6550060
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 6551503
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu'nun tarih, yer ve gündeminin belirlenmesi


  

     
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 05.07.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : -
Tarihi : 27.07.2012
Saati : 17:00
Adresi : İSTANBUL, BEŞİKTAŞ, 4. LEVENT 34330, SABANCI CENTER, KULE II


  GÜNDEM:

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu

1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşekkülü,

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9, 14, 20 ve 25.  maddelerinin değiştirilmesi ve 33. maddenin ilave edilmesinin onaylanması.
 


  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 5 Temmuz 2012 tarih ve 752 sayılı toplantısında, 

2011 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu, gündem maddelerini görüşerek gerekli kararları almak üzere şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince  27 Temmuz 2012 Cuma günü saat 17:00'de İSTANBUL, BEŞİKTAŞ, 4. LEVENT 34330, SABANCI CENTER, KULE II'de toplantıya çağrılmalarına oy birliği ile karar verildi.

GAZETE İLANI
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu 27 Temmuz 2012 günü saat 17:00'da İSTANBUL, BEŞİKTAŞ, 4.LEVENT 34330, SABANCI CENTER, KULE II adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmek için aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları "Genel Kurul Blokaj" belgesi ile Şirket'imizin İstanbul, Ataşehir, Küçükbakkalköy Mahallesi, Dudulu Asfaltı No:1 adresinde bulunan Ortaklarla İlişkiler Servisi'ne 06/07/2012 tarihinden 26/07/2012 tarihine kadar müracaat ederek toplantıya giriş kartı almalarını, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu seri IV, No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu doldurarak imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmelerini rica olunur. Ana Sözleşme Tadil Tasarısı toplantı tarihinden önceki 15 gün süre ile şirket merkezinde Ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. "Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul ve blokaj işlemleri için Genel Kurul tarihinden bir hafta öncesine kadar şirket merkezinde bulunan Ortaklarla İlişkiler Servisine müracaat etmeleri rica olunur. 

Ayrıca 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydettirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya katılımları rica olunur. 


EK:
- A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği
- Esas Sözleşme Tadil Tasarısı


  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.