Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

03/06/2013

  Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
 

 
1 MERTER ÖZAY KURUMSAL İLİŞKİLER VE HUKUK DİREKT CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 03.06.2013 15:12:35


 

   
Adres Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Asfaltı No:1 Ataşehir / İstanbul
Telefon 216 - 6551503
Faks 216 - 6550060
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 6551503
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6550060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı


 

   
Karar Tarihi 03.06.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 25.06.2013 14:30
Adresi Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Sadıka Ana 2 toplantı salonu
Gündem 25.06.2013 tarihinde saat 14:30'da Toplanacak
2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması ve müzakeresi,
4. 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5. 2013 yılına ilişkin olarak Şirket tarafından yapılacak bağış sınırının belirlenmesi, 
6. 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. 2012 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 
9. 2012 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 
10. 2012 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne kalan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması, 
11. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri 
12. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,
13. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 inci maddesinin değiştirilmesinin ve 33 üncü maddesi ile geçici maddelerinin kaldırılmasının onaylanması,
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
15. Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin de tavsiyesi doğrultusunda, 2013 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Denetçi'nin seçimi,
16. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
17. Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması, 
18. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
19. Dilek ve Temenniler
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 25.06.2013 günü, saat 14:30'da, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresindeki Sadıka Ana 2 toplantı salonunda aşağıda yer alan Olağan Genel Kurul gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı tertiplenmesine, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin şirketimiz hissedarlarına bildirilmesine karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Davet Mektubu, Vekaletname Örneği ve Ana Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.