Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akım Tablosu

12/03/2010 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sürekli Olumlu
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU


CarrefourSA Carrefour Sabancı 
Ticaret Merkezi Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulu'naCarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

İşletme yönetimi, finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

İstanbul, 12 Mart 2010


DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Ömer Tanrıöver
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETCİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.03.2010 14:41:56

  Nakit Akım Tablosu
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETCİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.03.2010 14:41:59
2 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 12.03.2010 14:23:59

  Nakit Akım Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   31122009 31122008
Raporlama Birimi   TL TL
       
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Net dönem (zararı)/ karı   -88.659.859 404.835.180
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler      
Maddi duran varlıkların amortismanı 18 57.281.305 43.854.549
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 19 4.715.302 2.825.438
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 17 8.933.408 2.302.063
Satış vaadi sözleşmesiyle satılacak maddi duran varlıkların karşılık iptali 31 -40.126.841 -1.890.209
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen zararlar 31 3.571.473 9.707.422
Satılan satış amaçlı elde tutulan duran varlıkların satışından gelen kar 31 0 -318.154.021
Risk ve dava karşılıkları iptali 31 -11.174.776 -25.201.419
Risk ve dava karşılıkları dönem gideri 31 129.944.154 6.137.029
Maliyet paylaşım karşılıkları iptali 31 0 -15.300.483
Vakıf bağış giderleri 31 6.586.439 5.500.000
Sabit kıymet değer düşüş karşılığı gideri 31 38.714.392 0
Kıdem tazminatı karşılığı 24 11.248.726 5.917.767
Şüpheli ticari alacak karşılığı dönem gideri 10 305.166 2.049.621
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim 13 1.892.136 2.666.040
Tahakkuk faiz gideri 8 0 157.219
Tahakkuk faiz geliri 6 -4.315.890 -7.051.569
Gerçekleşmemiş kur farkı geliri   -1.101.749 -24.519.001
Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları 26 -150.278 0
Vergi karşılığı 35 -18.140.113 40.783.327
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım   99.522.995 134.618.953
Ticari alacaklardaki( artış)/azalış 10 -8.747.494 2.714.443
Stoklardaki artış 13 -10.968.394 -29.803.459
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış 37 -971.614 -60.961
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/ azalış 11-26 8.796.022 -34.812.967
Diğer kısa vadeli borçlardaki artış/( azalış) 11 13.340.545 -29.433.845
Ticari borçlardaki artış 10 29.399.194 17.456.005
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)/ artış 37 -3.139.190 1.295.662
Gider tahakkukları artış/ (azalış) 35-22-24 -17.821.552 22.945.861
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki azalış 26 -93.516 -22.847.019
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit   109.316.996 62.072.673
Ödenen vergi 35 -44.000.892 -15.696.326
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 24 -7.862.741 -3.751.282
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit   57.453.363 42.625.065
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Maddi duran varlık alımları 18 -100.478.340 -108.234.905
Maddi olmayan duran varlık alımları 19 -14.024.086 -6.018.015
Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları 17 -341.801 -660.217
Satın alınan supermarketler için yapılan ödeme 20 -18.765.000 -3.000.000
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından elde edilen hasılat 17-18-19-31 807.340 471.653.144
Yatırım faaliyetlerinden (kullanılan)/ elde edilen nakit   -132.801.887 353.740.007
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Alınan kredi 8 3.260.362 9.798.422
Ödenen kredi 8 -9.798.422 -101.459.539
Ödenen temettü 27 -41.966.000  
Finansal faaliyetlerden elde edilen/( kullanılan) nakit   -48.504.060 -91.661.117
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM   -123.852.584 304.703.955
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER   378.965.159 41.126.434
Faiz tahakkuku 6 4.315.890 7.051.569
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı geliri   1.101.749 26.083.201
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER   260.530.214 378.965.159
       
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.