Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Gelir Tablosu

12/03/2010 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sürekli Olumlu
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU


CarrefourSA Carrefour Sabancı 
Ticaret Merkezi Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulu'naCarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

İşletme yönetimi, finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

İstanbul, 12 Mart 2010


DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Ömer Tanrıöver
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETCİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.03.2010 14:41:56

  Gelir Tablosu
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETCİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.03.2010 14:41:59
2 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 12.03.2010 14:23:58

  Kapsamlı Gelir Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2009 - 31.12.2009 01.01.2008 - 31.12.2008 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER          
Satış Gelirleri 28 2.326.449.164 2.159.145.113    
Satışların Maliyeti (-) 28 -1.812.693.883 -1.685.575.982    
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)   513.755.281 473.569.131    
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 28 53.019.314 47.935.740    
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 28 -12.300.486 -19.169.415    
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)          
BRÜT KAR/ZARAR   554.474.109 502.335.456    
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 -50.076.213 -46.186.838    
Genel Yönetim Giderleri (-) 29 -489.187.288 -410.826.380    
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)          
Diğer Faaliyet Gelirleri 31 52.027.767 359.869.415    
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 -186.114.984 -25.679.515    
FAALİYET KARI/ZARARI   -118.876.609 379.512.138    
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar          
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 32 49.685.394 165.762.660    
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 33 -37.608.757 -99.656.291    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   -106.799.972 445.618.507    
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri   18.140.113 -40.783.327    
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 35 -11.320.632 -34.397.209    
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 35 29.460.745 -6.386.118    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   -88.659.859 404.835.180    
           
DURDURULAN FAALİYETLER          
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI          
           
DÖNEM KARI/ZARARI   -88.659.859 404.835.180    
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0    
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0    
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim   0 0    
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim   0 0    
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar   0 0    
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar   0 0    
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri   0 0    
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)   0 0    
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   0 0    
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı          
Azınlık Payları   0 0    
Ana Ortaklık Payları   -88.659.859 404.835.180    
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları          
           
Hisse Başına Kazanç 36 -0,782000 3,569000    
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
           
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç   -0,782000 3,569000    
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.