Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Bilanço

12/03/2010 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sürekli Olumlu
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU


CarrefourSA Carrefour Sabancı 
Ticaret Merkezi Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulu'naCarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

İşletme yönetimi, finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

İstanbul, 12 Mart 2010


DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Ömer Tanrıöver
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETCİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.03.2010 14:41:56

  Bilanço
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETCİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.03.2010 14:41:58
2 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 12.03.2010 14:23:57

  Bilanço
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   31122009 31122008
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   599.423.656 823.322.689
Nakit ve Benzerleri 6 260.530.214 378.965.159
Finansal Yatırımlar 7 0 0
Ticari Alacaklar   115.011.830 105.853.720
- Diğer Ticari Alacaklar 10 114.042.486 105.600.158
- İlişkili Şirketlerden Ticari Alacaklar 37 969.344 253.562
Diğer Alacaklar   36.757.380 6.684.176
- Diğer Alacaklar 11 30.026.824 209.452
- İlişkili Şirketlerden Diğer Alacaklar 37 6.730.556 6.474.724
Stoklar 13 172.830.959 163.754.701
Canlı Varlıklar   0 0
Diğer Dönen Varlıklar 26 14.293.273 22.405.945
       
(Ara Toplam)   599.423.656 677.663.701
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34   145.658.988
       
DURAN VARLIKLAR   1.091.260.907 886.778.770
Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar 11 16.596.340 46.946.784
Finansal Yatırımlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 160.933.784 42.355.293
Maddi Duran Varlıklar 18 595.407.819 531.604.806
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 20.162.260 13.511.371
Şerefiye 20 253.709.345 237.369.902
Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 44.451.359 14.990.614
Diğer Duran Varlıklar      
TOPLAM VARLIKLAR   1.690.684.563 1.710.101.459
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   645.190.819 532.598.170
Finansal Borçlar 8 3.260.362 9.798.422
Diğer Finansal Yükümlülükler 9 0 0
Ticari Borçlar   412.538.329 383.949.189
- Diğer Ticari Borçlar 10 407.770.806 378.371.612
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 4.767.523 5.577.577
Diğer Borçlar   57.092.557 41.311.477
- Diğer Kısa Vadeli Borçlar 11 52.594.415 39.253.870
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37 4.498.142 2.057.607
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 1.716.949 34.397.209
Borç Karşılıkları 22 159.103.654 51.053.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 2.797.675 3.313.467
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 8.681.293 8.774.809
       
(Ara Toplam)   645.190.819 532.598.170
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   23.668.877 25.052.563
Finansal Borçlar 8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler   0 0
Ticari Borçlar   6.114.312 10.883.983
- İlişkili Taraflara Borçlar 37 6.114.312 10.883.983
Diğer Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Borç Karşılıkları      
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 17.554.565 14.168.580
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26    
Ö Z K A Y N A K L A R   1.021.824.867 1.152.450.726
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   1.021.824.867 1.152.450.726
Ödenmiş Sermaye 27 113.421.625 113.421.625
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 27 678.006.480 678.006.480
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   34.691.309 34.691.309
Değer Artış Fonları      
Yabancı Para Çevrim Farkları      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler      
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27 284.365.312 -78.503.868
Net Dönem Karı/Zararı   -88.659.859 404.835.180
AZINLIK PAYLARI      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.690.684.563 1.710.101.459
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.