Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akım Tablosu

13/08/2010 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU 


Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 
Yönetim Kurulu'na

Giriş

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ekte yer alan 30 Haziran 2010 tarihli bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç

İncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, altı aylık döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.


İstanbul, 13 Ağustos 2010

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Ömer Tanrıöver 
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETCİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 13.08.2010 14:24:32

  Nakit Akım Tablosu
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETCİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 13.08.2010 14:24:35
2 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 13.08.2010 14:02:02

  Nakit Akım Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   30062010 30062009
Raporlama Birimi   TL TL
       
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Net dönem (zararı)/ karı   -1.710.013 5.412.235
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler      
Maddi duran varlıkların amortismanı 18 28.845.851 24.091.840
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 19 2.489.308 2.300.086
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 17 2.238.938 492.105
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen zararlar 31 171.812 207.734
Risk ve dava karşılıkları iptal 22 -8.274.073 -6.009.611
Risk ve dava karşılıkları dönem gideri 22 4.934.393 5.499.857
Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi 22 -8.191.636 0
Sabit kıymet değer düşüş karşılığı iptalleri 31 -156.559 0
Kıdem tazminatı karşılığı 24 5.762.491 4.706.779
Kullanılmamış izin karşılığı 24 -39.097 213.099
Şüpheli ticari alacak karşılığı dönem gideri 10 609.306 209.432
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim 13 -732.406 -1.089.695
Tahakkuk faiz gideri 8 8.740 20.917
Tahakkuk faiz geliri 6-7 -1.534.184 -2.184.774
Gerçekleşmemiş kur farkı geliri   5.607.100 -285.900
Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları 7 -3.651.911 2.343.000
Vergi karşılığı 35 -52.739 7.935.111
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım   26.325.321 43.862.215
Ticari alacaklardaki azalış 10 13.667.287 8.907.928
Stoklardaki artış 13 -9.209.825 -15.161.616
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/(artış) 37 169.183 -530.529
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/ azalış 11-26 14.385.676 7.802.570
Diğer kısa vadeli borçlardaki artış/( azalış) 11 -21.640.766 -21.512.672
Ticari borçlardaki artış 10 -74.089.315 -59.933.385
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış)/artış 37 103.508 -5.205.863
Gider tahakkuklarındaki azalış 35-22-24 -1.642.602 -8.559.343
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki azalış 26 13.698.980 8.476.776
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit   -38.232.553 -41.853.919
Ödenen vergi 35 -1.716.949 -43.745.178
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 24 -5.804.589 -3.150.914
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit   -45.754.091 -88.750.011
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Maddi duran varlık alımları 18 -15.920.953 -28.061.761
Maddi olmayan duran varlık alımları 19 -685.736 -854.950
Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları 17 -6.870 -4.645
Satın alınan supermarketler için yapılan ödeme 20 0 -18.140.000
Satın alınan bağlı ortaklıklar için yapılan avans ödemesi 11 -23.500.000 0
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından elde edilen hasılat 17-18-19-31 387.202 932.062
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki değişim 34 0 -54.277
Finansal yatırımlardaki değişim 7 -76.868.000 -85.876.000
Yatırım faaliyetlerinden (kullanılan)/ elde edilen nakit   -116.594.357 -132.059.571
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Kredilerdeki değişim 8 53.291.385 18.098.056
Ödenen temettü   0 -41.966.000
Finansal faaliyetlerden elde edilen/( kullanılan) nakit   53.291.385 -23.867.944
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM   -109.057.063 -244.677.526
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER   260.530.214 378.965.159
Faiz tahakkuku 6 633.881 467.019
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı geliri   -5.607.100 122.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER   146.499.932 134.876.652
       
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.