Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Gelir Tablosu

13/08/2010 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU 


Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 
Yönetim Kurulu'na

Giriş

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ekte yer alan 30 Haziran 2010 tarihli bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç

İncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tablolarının, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, altı aylık döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.


İstanbul, 13 Ağustos 2010

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Ömer Tanrıöver 
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETCİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 13.08.2010 14:24:32

  Gelir Tablosu
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETCİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 13.08.2010 14:24:34
2 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 13.08.2010 14:02:02

  Kapsamlı Gelir Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2010 - 30.06.2010 01.04.2010 - 30.06.2010 01.01.2009 - 30.06.2009 01.04.2009 - 30.06.2009
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER          
Satış Gelirleri 28 1.176.043.250 574.286.361 1.088.305.045 549.838.837
Satışların Maliyeti (-) 28 -923.796.103 -445.374.850 -851.913.123 -426.609.208
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)   252.247.147 128.911.511 236.391.922 123.229.629
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 28 25.607.267 13.056.029 26.354.101 12.619.349
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 28 -4.894.402 -3.530.894 -5.364.976 -2.307.365
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)          
BRÜT KAR/ZARAR   272.960.012 138.436.646 257.381.047 133.541.613
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 -27.076.906 -16.371.507 -24.453.674 -12.928.854
Genel Yönetim Giderleri (-) 29 -244.724.892 -121.355.270 -227.255.713 -114.233.532
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)          
Diğer Faaliyet Gelirleri 31 10.438.915 6.767.718 6.145.518 4.373.911
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 -11.642.224 -3.671.868 -11.483.330 -4.648.465
FAALİYET KARI/ZARARI   -45.095 3.805.719 333.848 6.104.673
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar          
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 32 16.532.027 8.430.908 31.119.141 10.378.893
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 33 -18.249.684 -9.611.733 -18.105.643 -12.064.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   -1.762.752 2.624.894 13.347.346 4.418.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri   52.739 -1.297.873 -7.935.111 -5.783.351
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 35 0 220.439 -10.678.866 -2.521.209
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 35 52.739 -1.518.312 2.743.755 -3.262.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   -1.710.013 1.327.021 5.412.235 -1.364.652
           
DURDURULAN FAALİYETLER          
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI          
           
DÖNEM KARI/ZARARI   -1.710.013 1.327.021 5.412.235 -1.364.652
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0 0 0
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim   0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim   0 0 0 0
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar   0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar   0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri   0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)   0 0 0 0
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   0 0 0 0
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları   -1.710.013 1.327.021 5.412.235 -1.364.652
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları   -1.710.013 1.327.021 5.412.235 -1.364.652
           
Hisse Başına Kazanç 36 -0,015000 0,012000 0,048000 -0,012000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
           
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç   -0,015000 0,012000 0,048000 -0,012000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.