Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Bilanço

11/03/2011 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sürekli Olumlu
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU


CarrefourSA Carrefour Sabancı 
Ticaret Merkezi Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulu'na
İstanbul


CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

İşletme yönetimi, finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.


Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Not 41'de açıklandığı üzere Şirket'in 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolarının halka açıklanmasından sonra maddi varlıklar ve finansal kiralama işlemlerinden borçlar değerlerinde düzeltmeler yapılmıştır ve ekte yer alan 2009 yılı mali tabloları yeniden düzenlenmiştir. 


İstanbul, 11 Mart 2011


DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Ömer Tanrıöver
Sorumlu Ortak Başdenetçi 
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 11.03.2011 17:49:24

  Bilanço
 
 
1 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 11.03.2011 17:06:19
2 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 11.03.2011 17:49:25

  Bilanço
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   31122010 31122009
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   546.538.698 599.423.656
Nakit ve Benzerleri 6 225.339.230 260.530.214
Finansal Yatırımlar 7 767.369 150.278
Ticari Alacaklar   113.320.872 115.011.830
-Diğer Ticari Alacaklar 10 112.902.028 114.042.486
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37 418.844 969.344
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar   6.435.888 36.757.380
-Diğer Alacaklar 11 83.057 30.026.824
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 37 6.352.831 6.730.556
Stoklar 13 187.610.625 172.830.959
Canlı Varlıklar      
Diğer Dönen Varlıklar 26 13.064.714 14.142.995
       
(Ara Toplam)      
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34    
       
DURAN VARLIKLAR   1.174.538.669 1.107.061.340
Ticari Alacaklar 11 17.922.517 16.596.339
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar      
Finansal Yatırımlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 157.178.172 160.933.784
Maddi Duran Varlıklar 18 625.031.959 611.875.848
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 19.669.700 20.162.260
Şerefiye 20 302.356.408 253.709.345
Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 46.379.913 43.783.764
Diğer Duran Varlıklar 26 6.000.000  
TOPLAM VARLIKLAR   1.721.077.367 1.706.484.996
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   673.392.005 645.907.375
Finansal Borçlar 8 33.389.946 3.260.362
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8 565.705 716.556
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   412.665.842 412.538.329
-Diğer Ticari Borçlar 10 407.824.324 407.770.806
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 4.841.518 4.767.523
Diğer Borçlar   33.785.820 38.277.990
-Diğer Kısa Vadeli Borçlar 11 30.648.060 33.779.848
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37 3.137.760 4.498.142
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 0 1.716.949
Borç Karşılıkları 22 165.348.661 159.103.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 12.684.804 21.612.242
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 14.951.227 8.681.293
       
(Ara Toplam)      
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   43.550.276 36.082.375
Finansal Borçlar 8 0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8 11.911.863 12.413.498
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar 10 7.336.015 6.114.312
-İlişkili Taraflara Borçlar 37 7.336.015 6.114.312
Diğer Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Borç Karşılıkları      
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 24.302.398 17.554.565
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler      
Ö Z K A Y N A K L A R   1.004.135.086 1.024.495.246
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   1.004.135.086 1.024.495.246
Ödenmiş Sermaye 27 113.421.625 113.421.625
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 27 678.006.480 678.006.480
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   34.691.309 34.691.309
Değer Artış Fonları      
Yabancı Para Çevrim Farkları      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler      
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27 198.375.832 288.597.449
Net Dönem Karı/Zararı   -20.360.160 -90.221.617
AZINLIK PAYLARI      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.721.077.367 1.706.484.996
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.