Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akım Tablosu

12/08/2011 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU


Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 
Yönetim Kurulu'na

Giriş

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ekte yer alan 30 Haziran 2011 tarihli özet bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık özet kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç

İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına tüm önemli yönleriyle uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.


İstanbul, 12 Ağustos 2011

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Özkan Yıldırım 
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.08.2011 16:33:22

  Nakit Akım Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 12.08.2011 16:12:42
2 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.08.2011 16:33:25

  Nakit Akım Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   30062011 30062010
Raporlama Birimi   TL TL
       
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Vergi öncesi dönem zararı   -14.377.338 -502.920
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 9 3.851.238 3.042.879
Maddi duran varlıkların amortismanı 10 29.302.559 28.251.220
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı 11 3.321.309 2.489.308
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen zararlar 20 4.763.030 171.812
Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim 13 -2.499.397 -3.339.680
Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi   -9.365.964 -8.191.636
Değer düşüş karşılığındaki değişim 10,20 359.488 -156.559
Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim 15 -87.859 -39.097
Kıdem tazminatı karşılığı 15 8.774.516 5.762.491
Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim 7 502.522 609.306
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim 8 361.215 -732.406
Tahakkuk eden faiz geliri 5 -569.589 -1.525.444
Gerçekleşmemiş kambiyo (karı )/ zararı   1.845.232 5.607.100
Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları   0 -3.651.910
Vergi gideri 23 -3.445.268 249.034
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler   22.735.694 28.043.498
Ticari alacaklardaki azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil 7 9.796.007 13.667.287
Stoklardaki artış 8 -24.831.610 -9.209.825
İlişkili taraflardan alacaklar (artış)/ azalış 25 -1.206.866 169.183
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/ azalış   -1.796.592 14.385.676
Diğer kısa vadeli borçlar azalış   -5.400.988 -21.640.766
Ticari borçlar azalış   -56.992.739 -74.089.315
İlişkili taraflara borçlar artış 25 1.342.879 103.508
Gider tahakkukları azalış   -54.654.817 -1.980.339
Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış   7.362.372 13.698.980
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit   -103.646.660 -36.852.113
Ödenen vergi   0 -1.716.949
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 15 -7.746.945 -5.804.589
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit   -111.393.605 -44.373.651
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Maddi duran varlık alımları   -7.840.970 -15.920.953
Maddi olmayan duran varlık alımları 11 -729.139 -685.736
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları 9 -1.367.031 -6.870
Finansal yatırımlardaki değişim   767.369 -76.868.000
Satın alınan bağlı ortaklıklar için yapılan ödemeler   0 -23.500.000
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı   4.728.781 387.202
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit   -4.440.990 -116.594.357
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Alınan krediler   43.752.515 56.560.487
Kredi geri ödemeleri   -33.389.968 -3.269.101
Finansal kiralama geri ödemeleri   -287.378 0
Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit   10.075.169 53.291.386
Nakit ve nakit benzerlerindeki (azalış)   -105.759.426 -107.676.622
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri   225.339.230 260.530.214
Faiz tahakkuku   569.589 633.881
Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para nakit üzerindeki etkisi   0 -6.987.541
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri   120.149.393 146.499.932
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.