Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Gelir Tablosu

12/08/2011 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU


Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 
Yönetim Kurulu'na

Giriş

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ekte yer alan 30 Haziran 2011 tarihli özet bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık özet kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç

İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına tüm önemli yönleriyle uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.


İstanbul, 12 Ağustos 2011

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Özkan Yıldırım 
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.08.2011 16:33:22

  Gelir Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 12.08.2011 16:12:40
2 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.08.2011 16:33:24

  Kapsamlı Gelir Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2011 - 30.06.2011 01.01.2010 - 30.06.2010 01.04.2011 - 30.06.2011 01.04.2010 - 30.06.2010
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER          
Satış Gelirleri 17 1.149.821.515 1.176.043.250 565.191.365 574.286.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17 24.536.243 25.607.267 10.329.771 13.056.029
Satışların Maliyeti (-) 17 -900.961.604 -923.796.103 -439.644.332 -445.374.850
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 17 -6.079.976 -4.894.403 -2.667.957 -3.530.895
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)          
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler          
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)          
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)          
BRÜT KAR/ZARAR   267.316.178 272.960.011 133.208.847 138.436.645
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 18 -26.511.711 -27.076.906 -14.472.333 -16.371.507
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 -255.756.017 -244.596.466 -121.074.082 -121.122.189
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)   0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 20 5.539.561 10.438.915 3.133.387 6.767.718
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 20 -15.096.424 -11.642.224 -4.984.857 -3.671.868
FAALİYET KARI/ZARARI   -24.508.413 83.330 -4.189.038 4.038.799
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar          
Finansal Gelirler 21 14.189.797 17.912.468 3.973.801 9.039.673
Finansal Giderler (-) 22 -7.503.989 -18.249.684 -2.019.129 -9.611.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   -17.822.605 -253.886 -2.234.366 3.466.739
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri   3.445.267 -249.034 3.295.868 -1.466.242
- Dönem Vergi Gelir/Gideri         220.439
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 23 3.445.267 -249.034 3.295.868 -1.686.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   -14.377.338 -502.920 1.061.502 2.000.497
           
DURDURULAN FAALİYETLER          
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI          
           
DÖNEM KARI/ZARARI   -14.377.338 -502.920 1.061.502 2.000.497
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0 0 0
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim   0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim   0 0 0 0
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar   0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar   0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri   0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)   0 0 0 0
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   -14.377.338 -502.920 1.061.502 2.000.497
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları   -14.377.338 -502.920 1.061.502 2.000.497
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları   -14.377.338 -502.920 1.061.502 2.000.497
           
Hisse Başına Kazanç 24 -0,126800 -0,004400 0,009400 0,017600
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
           
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç          
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.