Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akım Tablosu

28/10/2011

  Nakit Akım Tablosu
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 28.10.2011 11:45:30


  Nakit Akım Tablosu

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   30092011 30092010
Raporlama Birimi   TL TL
       
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Vergi öncesi dönem zararı   -18.989.590 545.741
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 9 4.678.736 3.321.299
Maddi duran varlıkların amortismanı 10 44.549.916 44.418.227
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı 11 5.005.136 3.785.411
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen zararlar 20 4.794.139 780.949
Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim 13 279.148 -3.160.715
Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi   -9.365.964 -8.191.636
Değer düşüş karşılığındaki değişim 10-20 803.247 254.805
Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim 15 -1.093.680 -1.166.534
Kıdem tazminatı karşılığı 15 10.536.420 8.322.292
Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim 7 675.987 864.048
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim 8 -569.168 -2.001.660
Tahakkuk eden faiz geliri 5 -306.667 -1.776.640
Gerçekleşmemiş kambiyo (karı )/ zararı   3.582.980 7.796.319
Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları     -1.255.331
Vergi gideri 23 -4.263.139 2.073.671
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler   40.317.501 54.610.246
Ticari alacaklardaki azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil 7 12.427.603 19.742.288
Stoklardaki artış 8 -19.646.703 -9.670.403
İlişkili taraflardan alacaklar (artış)/ azalış 25 1.411.648 -968.328
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar (artış)/ azalış   -14.798.115 12.877.256
Diğer kısa vadeli borçlar azalış   -8.999.705 -22.940.113
Ticari borçlar azalış   -67.262.443 -38.206.852
İlişkili taraflara borçlar artış 25 1.940.029 -35.977
Gider tahakkukları azalış   -61.255.689 -15.166.612
Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış   5.654.483 16.935.377
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit   -110.211.391 17.176.882
Ödenen vergi   0 -1.716.949
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 15 -8.868.374 -7.733.258
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit   -119.079.765 7.726.675
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Maddi duran varlık alımları 10 -12.703.535 -31.883.566
Maddi olmayan duran varlık alımları 11 -1.557.266 -1.927.167
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları 9 -5.248.763 -193.622
İşletme birleşmesi sebebiyle ödenen nakit 3 0 -39.811.342
Finansal yatırımlardaki değişim   767.369 -79.015.999
Satın alınan nakit ve nakit benzerleri     489.981
Satın alınan bağlı ortaklıklar için yapılan ödemeler      
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı   5.202.351 817.314
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit   -13.539.844 -151.524.401
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Alınan krediler   51.350.317 35.964.743
Kredi geri ödemeleri   -33.389.968 -3.260.362
Finansal kiralama geri ödemeleri   -549.541  
Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit   17.410.808 32.704.381
Nakit ve nakit benzerlerindeki (azalış)   -115.208.801 -111.093.345
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri   225.339.230 260.530.214
Faiz tahakkuku   306.667 312.035
Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para nakit üzerindeki etkisi     -8.400.118
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri   110.437.096 141.348.786
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.