Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akım Tablosu

11/03/2011 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sürekli Olumlu
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU


CarrefourSA Carrefour Sabancı 
Ticaret Merkezi Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulu'na
İstanbul


CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

İşletme yönetimi, finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.


Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Not 41'de açıklandığı üzere Şirket'in 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolarının halka açıklanmasından sonra maddi varlıklar ve finansal kiralama işlemlerinden borçlar değerlerinde düzeltmeler yapılmıştır ve ekte yer alan 2009 yılı mali tabloları yeniden düzenlenmiştir. 


İstanbul, 11 Mart 2011


DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Ömer Tanrıöver
Sorumlu Ortak Başdenetçi 
 
 
1 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 11.03.2011 17:49:24

  Nakit Akım Tablosu
 
 
1 DAVID MURCIANO FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 11.03.2011 17:06:21
2 ÖMER İSMAİL TANRIÖVER SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 11.03.2011 17:49:27

  Nakit Akım Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   31122010 31122009
Raporlama Birimi   TL TL
       
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Vergi öncesi dönem zararı   -20.360.160 -90.221.617
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 17 4.505.344 8.933.408
Maddi duran varlıkların amortismanı 18 60.283.941 57.699.927
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı 19 5.142.356 4.715.302
Satış vaadi sözleşmesiyle satılacak maddi duran varlıkların karşılık iptal geliri 31 0 -40.126.841
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen zararlar 31 3.798.830 3.571.473
Risk ve dava karşılıkları iptali 22 -9.561.972 -11.174.776
Risk ve dava karşılıkları dönem gideri 22 18.826.978 129.944.154
Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi 22 -4.505.945 0
Değer düşüş karşılığı 31 780.442 38.714.392
Kullanılmamış izin karşılığı 24 -901.524 -515.792
Kıdem tazminatı karşılığı 24 14.062.150 11.248.726
Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim 10 865.738 305.166
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim 13 -2.043.012 1.892.136
Vakıf bağış giderleri 31 0 6.586.439
Tahakkuk eden faiz geliri 6 -3.290.479 -4.315.890
Gerçekleşmemiş kambiyo (karı )/ zararı   4.515.769 1.172.972
Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları 7 -617.091 -150.278
Vergi gideri 35 -2.549.228 -18.530.553
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler   68.952.137 99.748.348
Ticari alacaklardaki artış/(azalış), şüpheli alacak tahsilatı dahil   522.158 -8.747.494
Stoklardaki artış   -3.820.315 -10.968.394
İlişkili taraflardan alacaklar (artış)/ azalış 37 928.225 -971.614
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar azalış   32.102.896 8.796.022
Diğer kısa vadeli borçlar (artış)/ azalış 11 -3.131.788 13.340.545
Ticari borçlar artış/ (azalış)   -15.040.065 29.399.194
İlişkili taraflara borçlar artış/ (azalış) 37 1.295.698 -3.139.190
Gider tahakkukları artış/ (azalış)   -16.675.013 -17.305.760
Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış/ (azalış)   5.415.248 -93.516
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit   70.549.181 110.058.141
Ödenen vergi   -1.716.949 -44.000.892
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 24 -7.904.232 -7.862.741
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit   60.928.000 58.194.508
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Maddi duran varlık alımları 18 -80.542.466 -100.478.340
Maddi olmayan duran varlık alımları 19 -4.607.756 -14.024.086
Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları 17 -778.021 -341.801
İşletme birleşmesi sebebiyle ödenen nakit 3 -39.321.361 0
Satın alınan süpermarketler için yapılan ödeme   0 -18.765.000
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı   1.565.137 807.340
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit   -123.684.467 -132.801.887
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Alınan krediler   32.703.620 3.260.362
Kredi geri ödemeleri   -3.260.362 -9.798.422
Finansal kiralama geri ödemeleri   -720.255 -741.145
Ödenen temettü   0 -41.966.000
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit   28.723.003 -49.245.205
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)   -34.033.464 -123.852.584
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri   260.530.214 378.965.159
Faiz tahakkuku   3.290.480 4.315.890
Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para nakit üzerindeki etkisi   -4.448.000 1.101.749
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri   225.339.230 260.530.214
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.