Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akım Tablosu

16/03/2012 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sürekli Olumlu
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU


CarrefourSA Carrefour Sabancı 
Ticaret Merkezi Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulu'na
İstanbul


CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

İşletme yönetimi, finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.


Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
İstanbul, 16 Mart 2012


DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Özkan Yıldırım
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 16.03.2012 19:26:43

  Nakit Akım Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 16.03.2012 17:32:08
2 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 16.03.2012 19:26:45

  Nakit Akım Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   31122011 31122010
Raporlama Birimi   TL TL
       
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Vergi öncesi dönem karı   -37.266.180 -20.360.160
-Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 17 5.962.345 4.505.254
-Maddi duran varlıkların amortismanı 18 59.520.008 60.283.387
-Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı 19 6.385.332 5.142.356
-Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen zararlar 31 5.864.966 3.798.830
-Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklar iptali   -14.614.229 -9.561.972
-Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklar dönem gideri 22 11.009.306 18.826.978
-Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi   -9.365.964 -4.505.945
-Değer düşüklüğü karşılığı 31 30.731.055 780.442
-Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim 24 -1.090.143 -901.524
-Kıdem tazminatı karşılığı 24 2.626.053 14.062.150
-Şüpheli ticari alacak karşılığın dönem gideri 10 0 865.738
-Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim 13 -1.194.768 -2.043.012
-Tahakkuk eden faiz geliri 6 -295.890 -3.290.479
-Gerçekleşmemiş kambiyo (karı )/ zararı   -2.145.201 4.515.769
-Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları 7 767.369 -617.091
-Vergi gideri / (geliri) 35 159.710 -2.549.228
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler   57.053.769 68.951.493
-Ticari alacaklardaki (artış)/ azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil   -9.474.500 522.158
-Stoklardaki artış   -1.360.906 -3.820.315
-İlişkili taraflardan alacaklar azalış 37 1.501.172 928.225
-Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış   -4.181.851 32.102.896
-Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış 11 -14.303.868 -25.239.077
-Ticari borçlar azalış   -22.327.367 -15.040.065
-İlişkili taraflara borçlar (azalış)/ artış 37 -2.614.513 1.295.698
-Gider tahakkukları azalış   -43.481.878 -16.675.013
-Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış   651.061 5.215.803
-Diğer duran varlıklardaki azalış   1.500.000 0
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen nakit   -37.038.881 48.241.803
-Ödenen vergi   0 -1.716.949
-Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 24 -9.482.225 -7.904.232
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen net nakit   -46.521.106 38.620.622
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
-Maddi duran varlık alımları 18 -26.854.713 -58.235.088
-Maddi olmayan duran varlık alımları 19 -2.947.733 -4.607.756
-Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları 17 -7.645.738 -778.021
-İşletme birleşmesi sebebiyle ödenen nakit 3 0 -39.321.361
-Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı   3.904.202 1.565.137
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit   -33.543.982 -101.377.089
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
-Alınan krediler   16.952.156 32.703.620
-Kredi geri ödemeleri   -33.389.946 -3.260.362
-Finansal kiralama geri ödemeleri   -677.003 -720.255
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit   -17.114.793 28.723.003
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış   -97.179.881 -34.033.464
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri   225.339.230 260.530.214
-Faiz tahakkuku   295.890 3.290.479
-Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi   5.332.324 -4.447.999
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri   133.787.563 225.339.230
       
       
       
       
       
       
       
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.