Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Bilanço

16/03/2012 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sürekli Olumlu
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU


CarrefourSA Carrefour Sabancı 
Ticaret Merkezi Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulu'na
İstanbul


CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

İşletme yönetimi, finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.


Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
İstanbul, 16 Mart 2012


DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Özkan Yıldırım
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 16.03.2012 19:26:43

  Bilanço
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 16.03.2012 17:32:06
2 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 16.03.2012 19:26:44

  Bilanço
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   31122011 31122010
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   466.804.445 546.538.698
Nakit ve Benzerleri 6 133.787.563 225.339.230
Finansal Yatırımlar 7 0 767.369
Ticari Alacaklar   122.790.404 113.320.872
Diğer Ticari Alacaklar 10 122.376.528 112.902.028
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37 413.876 418.844
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar   4.988.587 6.435.888
Diğer Alacaklar 11 131.960 83.057
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 37 4.856.627 6.352.831
Stoklar 13 190.166.299 187.610.625
Canlı Varlıklar      
Diğer Dönen Varlıklar 26 15.071.592 13.064.714
       
(Ara Toplam)      
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar      
       
DURAN VARLIKLAR   1.108.714.417 1.174.192.762
Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar 11 20.048.587 17.922.517
Finansal Yatırımlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 193.733.440 205.141.900
Maddi Duran Varlıklar 18 535.259.500 580.737.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 6.942.186 16.000.034
Şerefiye 20 302.010.501 302.010.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 46.220.203 46.379.913
Diğer Duran Varlıklar 26 4.500.000 6.000.000
TOPLAM VARLIKLAR   1.575.518.862 1.720.731.460
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   571.140.114 673.046.098
Finansal Borçlar 8 16.952.156 33.389.946
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8 688.166 565.705
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   391.065.282 412.665.842
Diğer Ticari Borçlar 10 385.496.957 407.824.324
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 5.568.325 4.841.518
Diğer Borçlar   30.578.987 33.785.820
Diğer Kısa Vadeli Borçlar 11 29.210.626 30.648.060
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37 1.368.361 3.137.760
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü      
Borç Karşılıkları 22 108.910.528 165.002.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 18.068.607 12.684.804
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 4.876.388 14.951.227
       
(Ara Toplam)      
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   37.509.842 43.550.276
Finansal Borçlar      
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8 14.299.522 11.911.863
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar 10 5.764.094 7.336.015
İlişkili Taraflara Borçlar 37 5.764.094 7.336.015
Diğer Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Borç Karşılıkları      
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 17.446.226 24.302.398
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler      
Ö Z K A Y N A K L A R   966.868.906 1.004.135.086
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   966.868.906 1.004.135.086
Ödenmiş Sermaye 27 113.421.625 113.421.625
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 27 678.006.480 678.006.480
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   34.691.309 34.691.309
Değer Artış Fonları      
Yabancı Para Çevrim Farkları      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler      
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27 178.015.672 198.375.832
Net Dönem Karı/Zararı   -37.266.180 -20.360.160
AZINLIK PAYLARI      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.575.518.862 1.720.731.460
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.