Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akım Tablosu

04/05/2012

  Nakit Akım Tablosu
 

 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 04.05.2012 15:47:54


  Nakit Akım Tablosu

  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   31032012 31032011
Raporlama Birimi   TL TL
       
Vergi öncesi dönem zararı   -7.740.893 -15.438.840
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 9 1.097.055 1.532.597
Maddi duran varlıkların amortismanı 10 13.410.100 14.839.585
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı 11 1.570.884 1.586.538
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen (kar)/zararlar 20 -510.065 590.043
Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklar iptali   -173.671 -3.699.013
Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklar dönem gideri 13 675.271 5.138.393
Değer düşüklüğü karşılığı 10-20 168.450 42.391
Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim 15 383.020 130.692
Kıdem tazminatı karşılığı 15 2.605.944 5.515.477
Şüpheli ticari alacak karşılığı dönem gideri 7 556.431 282.032
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim 8 -611.692 -194.792
Tahakkuk eden faiz geliri 5 -120.129 -166.570
Gerçekleşmemiş kambiyo (karı )/ zararı   171.746 0
Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları   0 767.369
Vergi gideri / (geliri) 23 -2.332.191 -149.399
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler   9.150.260 10.776.503
Ticari alacaklardaki (artış)/ azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil 7 17.128.425 8.025.453
Stoklardaki artış 8 -1.678.602 -12.962.083
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış 25 483.131 -691.653
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış   -5.833.638 -2.594.786
Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış   -9.421.700 -3.948.815
Ticari borçlardaki (azalış)   -51.123.614 -49.115.447
İlişkili taraflara borçlar (azalış)/ artış 25 3.556.827 -340.423
Gider tahakkukları (azalış)/artış   14.707.923 -49.015.138
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış   564.087 7.773.214
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen nakit   -22.466.901 -92.093.175
Ödenen faiz      
Ödenen vergi      
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 15 -1.227.913 -5.190.219
       
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen net nakit   -23.694.814 -97.283.394
       
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Maddi duran varlık alımları 10 -338.227 -2.507.172
Maddi olmayan duran varlık alımları 11 -84.308 -92.024
Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları 9 -2.747.343 -46.776
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı   1.362.388 478.307
       
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit   -1.807.490 -2.167.665
       
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Alınan krediler   25.855.377 15.955.395
Kredi geri ödemeleri   -16.952.156 -33.389.946
Finansal kiralama geri ödemeleri   -179.460 -87.020
       
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit   8.723.761 -17.521.571
       
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış   -16.778.543 -116.972.630
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri   133.787.563 225.339.230
Faiz tahakkuku   120.129 166.570
Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi   -443.176 797.691
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri   116.685.973 109.330.861
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.