Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akım Tablosu

16/08/2012 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA BAĞIMSIZ
İNCELEME RAPORU


Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

Giriş 

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ekte yer alan 30 Haziran 2012 tarihli özet bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık özet kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. 

İncelemenin Kapsamı 

İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç 

İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına tüm önemli yönleriyle uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 16 Ağustos 2012 

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED 
Özkan Yıldırım 
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 16.08.2012 17:36:08

  Nakit Akım Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 16.08.2012 17:26:22
2 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 16.08.2012 17:36:15

  Nakit Akım Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   30062012 30062011
Raporlama Birimi   TL TL
       
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Vergi öncesi dönem zararı   -8.671.809 -14.377.338
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 9 2.270.485 3.851.238
Maddi duran varlıkların amortismanı 10 27.139.306 29.302.559
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı 11 3.287.214 3.321.309
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen kar / zararlar 21 -86.057 4.763.030
Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki netdeğişim   -504.262 -2.499.397
Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi   -6.183.845 -9.365.964
Değer düşüklüğü karşılığı 21 997.529 359.488
Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim 15 371.768 -87.859
Kıdem tazminatı karşılığı 15 4.913.547 8.774.516
Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim 7 1.017.566 502.522
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim 8 1.210.270 361.215
Tahakkuk eden faiz geliri 5 -581.285 -569.589
Gerçekleşmemiş kambiyo (karı )/ zararı   -604.103 1.845.231
Vergi geliri 24 -2.149.189 -3.445.267
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler   22.427.135 22.735.694
Ticari alacaklardaki azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil   13.613.476 9.796.007
Stoklardaki artış   -24.705.258 -24.831.610
İlişkili taraflardan alacaklar (artış) / azalış 26 444.026 -1.206.866
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış   -3.026.931 -1.796.592
Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış   -7.378.424 -5.400.988
Ticari borçlar azalış   -30.984.242 -56.992.739
İlişkili taraflara borçlar (azalış)/ artış 26 -157.703 1.342.879
Gider tahakkukları (artış) / azalış   15.755.849 -54.654.817
Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış   2.982.057 7.362.372
Diğer duran varlıklardaki azalış   -8.280.123 0
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen nakit   -19.310.138 -103.646.660
Ödenen vergi   0 0
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 24 -2.341.966 -7.746.945
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ elde edilen net nakit   -21.652.104 -111.393.605
       
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Maddi duran varlık alımları 10 -2.300.921 -7.840.970
Maddi olmayan duran varlık alımları 11 -827.057 -729.139
Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları 9 -5.491.747 -1.367.031
Finansal yatırımlardaki değişim   0 767.369
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı   3.582.207 4.728.781
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit   -5.037.518 -4.440.990
       
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Alınan krediler   0 43.752.515
Kredi geri ödemeleri   -16.952.156 -33.389.968
Finansal kiralama geri ödemeleri   -358.920 -287.378
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen net nakit   -17.311.076 10.075.169
       
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış   -44.000.698 -105.759.426
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri   133.787.563 225.339.230
Faiz tahakkuku   581.285 569.589
Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi   -31.386  
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri   90.336.764 120.149.393
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.