Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Gelir Tablosu

16/08/2012 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA BAĞIMSIZ
İNCELEME RAPORU


Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

Giriş 

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ekte yer alan 30 Haziran 2012 tarihli özet bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık özet kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. 

İncelemenin Kapsamı 

İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç 

İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına tüm önemli yönleriyle uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 16 Ağustos 2012 

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED 
Özkan Yıldırım 
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 16.08.2012 17:36:08

  Gelir Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 16.08.2012 17:26:21
2 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 16.08.2012 17:36:14

  Kapsamlı Gelir Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2012 - 30.06.2012 01.01.2011 - 30.06.2011 01.04.2012 - 30.06.2012 01.04.2011 - 30.06.2011
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER          
Satış Gelirleri 18 1.180.377.040 1.149.821.515 593.317.769 565.191.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 32.407.919 24.536.243 15.390.445 10.329.771
Satışların Maliyeti (-) 18 -927.033.858 -900.961.604 -463.542.285 -439.644.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 18 -5.069.163 -6.079.976 -2.704.970 -2.667.957
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)          
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler          
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)          
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)          
BRÜT KAR/ZARAR   280.681.938 267.316.178 142.460.959 133.208.847
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 19 -23.735.035 -26.511.711 -12.004.515 -14.472.333
Genel Yönetim Giderleri (-) 19 -271.595.400 -255.756.017 -133.008.578 -121.074.082
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)          
Diğer Faaliyet Gelirleri 21 2.664.490 5.539.561 1.399.856 3.133.387
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 21 -2.255.281 -15.096.424 -1.557.605 -4.984.857
FAALİYET KARI/ZARARI   -14.239.288 -24.508.413 -2.709.883 -4.189.038
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar          
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 22 9.392.810 14.189.797 4.423.490 3.973.801
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 23 -5.974.520 -7.503.989 -2.461.522 -2.019.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   -10.820.998 -17.822.605 -747.915 -2.234.366
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri   2.149.189 3.445.267 -183.002 3.295.868
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 24 0 0 0 0
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 24 2.149.189 3.445.267 -183.002 3.295.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   -8.671.809 -14.377.338 -930.917 1.061.502
           
DURDURULAN FAALİYETLER          
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI   0 0 0 0
           
DÖNEM KARI/ZARARI   -8.671.809 -14.377.338 -930.917 1.061.502
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0 0 0
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim   0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim   0 0 0 0
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar   0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar   0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri   0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)   0 0 0 0
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   -8.671.809 -14.377.338 -930.917 1.061.502
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı          
Azınlık Payları   0      
Ana Ortaklık Payları   -8.671.809 -14.377.338 -930.917 1.061.502
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları   -8.671.809 -14.377.338 -930.917 1.061.502
           
Hisse Başına Kazanç 25 -0,076500 -0,126800 -0,008200 0,009400
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
           
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç          
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.