Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akım Tablosu

01/03/2013 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sürekli Olumlu
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU


CarrefourSA Carrefour Sabancı 
Ticaret Merkezi Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulu'na
İstanbul


CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda gerçeğe uygun bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle gerçek finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
İstanbul, 1 Mart 2013


DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Özkan Yıldırım
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 01.03.2013 18:03:39

  Nakit Akım Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 01.03.2013 17:52:11
2 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 01.03.2013 18:03:42

  Nakit Akım Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   31122012 31122011
Raporlama Birimi   TL TL
       
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Vergi öncesi dönem zararı   -5.496.004 -37.266.180
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 17 4.630.588 5.962.345
Maddi duran varlıkların amortismanı 18 53.904.697 59.520.008
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı 19 6.704.244 6.385.332
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından gelen zararlar 31 30.680 5.864.966
Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıkların iptali/kullanılan kısmı   -17.989.321 -14.614.229
Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklar dönem gideri   3.397.389 12.509.306
Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi   -1.886.434 -9.365.964
Değer düşüklüğü karşılığı 31 11.628.865 30.731.055
Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim 24 -308.514 -1.090.143
Kıdem tazminatı karşılığındaki değişim 24 12.325.280 2.626.053
Şüpheli ticari alacak karşılığı dönem gideri 10 2.040.994 0
Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim 13 25.568 -1.194.768
Tahakkuk eden faiz geliri 6 -241.967 -295.890
Gerçekleşmemiş kambiyo karı   -2.231.389 -2.145.201
Vadeli döviz opsiyonu değerleme farkları   0 767.369
Vergi (geliri) / gideri 35 -474.951 159.710
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler   66.059.725 58.553.769
Ticari alacaklardaki artış, şüpheli alacak tahsilatı dahil   -3.234.871 -9.474.500
Stoklardaki azalış / (artış)   5.264.741 -1.360.906
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış 37 1.128.073 1.501.172
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / (artış) 11,26 3.296.165 -4.181.851
Diğer kısa vadeli borçlardaki azalış   -14.101.697 -14.303.868
Ticari borçlar azalış   -40.013.825 -22.327.367
İlişkili taraflara borçlar artış/(azalış) 37 736.572 -2.614.513
Gider tahakuklarındaki azalış   -2.211.773 -43.481.878
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış   3.559.581 651.061
İşletme faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) nakit   20.482.691 -37.038.881
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 24 -5.232.371 -9.482.225
İşletme faaliyetlerinde elde edilen / (kullanılan) net nakit   15.250.320 -46.521.106
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları 17 -44.728.139 -7.645.738
Maddi duran varlık alımları 18 -14.965.760 -26.854.713
Maddi olmayan duran varlık alımları 19 -2.897.495 -2.947.733
Satılan maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin satış hasılatı   5.051.576 3.904.202
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit   -57.539.818 -33.543.982
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI      
Alınan krediler   5.833.220 16.952.156
Kredi geri ödemeleri   -16.952.156 -33.389.946
Finansal kiralama geri ödemeleri   -668.950 -677.003
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit   -11.787.886 -17.114.793
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış   -54.077.384 -97.179.881
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri   133.787.563 225.339.230
Faiz tahakkuku   241.967 295.890
Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para cinsinden nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi   2.430.094 5.332.324
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri   82.382.240 133.787.563
       
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.