Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Gelir Tablosu

01/03/2013 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sürekli Olumlu
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU


CarrefourSA Carrefour Sabancı 
Ticaret Merkezi Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulu'na
İstanbul


CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda gerçeğe uygun bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle gerçek finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
İstanbul, 1 Mart 2013


DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Özkan Yıldırım
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 01.03.2013 18:03:39

  Gelir Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 01.03.2013 17:52:10
2 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 01.03.2013 18:03:41

  Kapsamlı Gelir Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2012 - 31.12.2012 01.01.2011 - 31.12.2011 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER          
Satış Gelirleri 28 2.492.803.928 2.445.961.613    
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 28 56.785.217 51.004.000    
Satışların Maliyeti (-) 28 -1.937.003.668 -1.911.494.235    
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 28 -11.570.259 -12.443.218    
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)   601.015.218 573.028.160    
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler          
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)          
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)          
BRÜT KAR/ZARAR   601.015.218 573.028.160    
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 -48.601.236 -51.923.908    
Genel Yönetim Giderleri (-) 29 -543.830.803 -525.782.944    
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)          
Diğer Faaliyet Gelirleri 31 7.033.844 7.931.597    
Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 -16.592.945 -56.000.908    
FAALİYET KARI/ZARARI   -975.922 -52.748.003    
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar          
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 32 15.927.666 36.235.485    
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) 33 -20.922.699 -20.593.952    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   -5.970.955 -37.106.470    
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri   474.951 -159.710    
- Dönem Vergi Gelir/Gideri 35 0 0    
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 35 474.951 -159.710    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   -5.496.004 -37.266.180    
           
DURDURULAN FAALİYETLER          
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI          
           
DÖNEM KARI/ZARARI   -5.496.004 -37.266.180    
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0    
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim   0 0    
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim   0 0    
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim   0 0    
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar   0 0    
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar   0 0    
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri   0 0    
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)   0 0    
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   -5.496.004 -37.266.180    
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları   -5.496.004 -37.266.180    
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı          
Azınlık Payları          
Ana Ortaklık Payları   -5.496.004 -37.266.180    
           
Hisse Başına Kazanç 36 -0,048500 -0,328600    
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
           
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç          
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç          
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.