Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Bilanço

01/03/2013 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sürekli Olumlu
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU


CarrefourSA Carrefour Sabancı 
Ticaret Merkezi Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulu'na
İstanbul


CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda gerçeğe uygun bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle gerçek finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
İstanbul, 1 Mart 2013


DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
Özkan Yıldırım
Sorumlu Ortak Başdenetçi
 
 
1 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 01.03.2013 18:03:39

  Bilanço
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 01.03.2013 17:52:09
2 ÖZKAN YILDIRIM SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 01.03.2013 18:03:40

  Bilanço
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   31122012 31122011
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   407.757.002 466.804.445
Nakit ve Benzerleri 6 82.382.240 133.787.563
Finansal Yatırımlar 7 0 0
Ticari Alacaklar   124.553.073 122.790.404
-Diğer Ticari Alacaklar 10 123.570.405 122.376.528
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37 982.668 413.876
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar   3.365.662 4.988.587
-Diğer Alacaklar 11 205.900 131.960
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 37 3.159.762 4.856.627
Stoklar 13 184.875.990 190.166.299
Canlı Varlıklar      
Diğer Dönen Varlıklar 26 12.580.037 15.071.592
       
(Ara Toplam)      
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar      
       
DURAN VARLIKLAR   1.110.066.480 1.108.714.417
Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
Diğer Alacaklar 11 19.170.037 20.048.587
Finansal Yatırımlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 236.933.895 193.733.440
Maddi Duran Varlıklar 18 485.720.563 535.259.500
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 3.098.665 6.942.186
Şerefiye 20 302.010.501 302.010.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 46.695.154 46.220.203
Diğer Duran Varlıklar 26 16.437.665 4.500.000
TOPLAM VARLIKLAR   1.517.823.482 1.575.518.862
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   510.383.831 571.140.114
Finansal Borçlar 8 5.833.220 16.952.156
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8 675.477 688.166
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   350.222.463 391.065.282
-Diğer Ticari Borçlar 10 343.561.578 385.496.957
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 6.660.885 5.568.325
Diğer Borçlar   38.736.220 30.578.987
-Diğer Kısa Vadeli Borçlar 11 37.723.847 29.210.626
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37 1.012.373 1.368.361
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü      
Borç Karşılıkları 22 90.932.162 108.910.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 11.220.548 18.068.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 12.763.741 4.876.388
       
(Ara Toplam)      
       
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   46.066.749 37.509.842
Finansal Borçlar      
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8 13.841.966 14.299.522
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar 10 7.685.648 5.764.094
-İlişkili Taraflara Borçlar 37 7.685.648 5.764.094
Diğer Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Borç Karşılıkları      
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 24.539.135 17.446.226
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler      
Ö Z K A Y N A K L A R   961.372.902 966.868.906
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   961.372.902 966.868.906
Ödenmiş Sermaye 27 113.421.625 113.421.625
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 27 678.006.480 678.006.480
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   34.691.309 34.691.309
Değer Artış Fonları      
Yabancı Para Çevrim Farkları      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler      
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 27 140.749.492 178.015.672
Net Dönem Karı/Zararı   -5.496.004 -37.266.180
AZINLIK PAYLARI      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.517.823.482 1.575.518.862
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.