Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

12/08/2013 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Şartlı
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR
HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") ekte yer alan 30 Haziran 2013 tarihli özet bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık özet kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akım tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem özet finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

2.İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları hakkında tebliğde yer alan ara dönem finansal tabloların incelenmesi ile ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tablolarının incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Şartlı Sonucun Dayanağı

3.Şirket yönetimi, şerefiye değer düşüklüğü testini her yıl yılın son çeyreğinde yapmaktadır. 2013 yılının son çeyreğinde, söz konusu şerefiye değer düşüklüğü testi ile birlikte, geçmiş dönemlerde yapılmış olan çeşitli satın alma muhasebesi hesaplamalarının, şerefiye ve işletme satın almaları ile ilgili oluşan hesapların da Şirket yönetimi tarafından yeniden gözden geçirilmesi öngörülmektedir. Dolayısıyla, 30 Haziran 2013 tarihli finansal tablolarda ve bu finansal tabloların açılış bakiyelerini oluşturan 1 Ocak 2013 tarihindeki şerefiye tutarı ve işletme satın alımlarına ilişkin diğer hesaplarla ilgili olarak tarafımızca gerekli ve yeterli prosedürler bu rapor tarihi itibariyle tamamlanamamıştır.

Şartlı Sonuç 

4.İncelememiz sonucunda, 3. paragrafta belirtilen husus nedeniyle ortaya çıkabilecek muhtemel düzeltmelerin finansal tablolara olası etkileri haricinde, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ekteki ara dönem özet finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına (Bkz. Dipnot 2), tüm önemli yönleriyle, uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Diğer Husus

5.Şirket'in 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarının denetimi ve 30 Haziran 2012 tarihinde sonra eren altı aylık döneme ait ara dönem özet finansal tablolarının incelemesi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 1 Mart 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiş ve 16 Ağustos 2012 tarihli inceleme raporunda Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olmayan herhangi bir hususa rastlanmadığı ifade edilmiştir.


Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers 
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 12 Ağustos 2013
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.08.2013 22:52:52

  Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 12.08.2013 21:09:44
2 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.08.2013 22:52:57

  
Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak yer almaktadır.
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.