Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akış Tablosu

12/08/2013 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Şartlı
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR
HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") ekte yer alan 30 Haziran 2013 tarihli özet bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık özet kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akım tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem özet finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

2.İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları hakkında tebliğde yer alan ara dönem finansal tabloların incelenmesi ile ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tablolarının incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Şartlı Sonucun Dayanağı

3.Şirket yönetimi, şerefiye değer düşüklüğü testini her yıl yılın son çeyreğinde yapmaktadır. 2013 yılının son çeyreğinde, söz konusu şerefiye değer düşüklüğü testi ile birlikte, geçmiş dönemlerde yapılmış olan çeşitli satın alma muhasebesi hesaplamalarının, şerefiye ve işletme satın almaları ile ilgili oluşan hesapların da Şirket yönetimi tarafından yeniden gözden geçirilmesi öngörülmektedir. Dolayısıyla, 30 Haziran 2013 tarihli finansal tablolarda ve bu finansal tabloların açılış bakiyelerini oluşturan 1 Ocak 2013 tarihindeki şerefiye tutarı ve işletme satın alımlarına ilişkin diğer hesaplarla ilgili olarak tarafımızca gerekli ve yeterli prosedürler bu rapor tarihi itibariyle tamamlanamamıştır.

Şartlı Sonuç 

4.İncelememiz sonucunda, 3. paragrafta belirtilen husus nedeniyle ortaya çıkabilecek muhtemel düzeltmelerin finansal tablolara olası etkileri haricinde, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ekteki ara dönem özet finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına (Bkz. Dipnot 2), tüm önemli yönleriyle, uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Diğer Husus

5.Şirket'in 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarının denetimi ve 30 Haziran 2012 tarihinde sonra eren altı aylık döneme ait ara dönem özet finansal tablolarının incelemesi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 1 Mart 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiş ve 16 Ağustos 2012 tarihli inceleme raporunda Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olmayan herhangi bir hususa rastlanmadığı ifade edilmiştir.


Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers 
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 12 Ağustos 2013
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.08.2013 22:52:52

  Nakit Akış Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 12.08.2013 21:09:42
2 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.08.2013 22:52:55

  Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012
Raporlama Birimi   TL TL
       
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI   -50.633.298 -21.070.818
Dönem Karı/Zararı   -42.492.867 -8.671.808
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler   73.258.981 31.680.229
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler      
-Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 9 2.280.014 2.270.485
-Maddi duran varlıkların amortismanı 10 24.494.991 27.139.306
-Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı 11 3.288.345 3.287.214
-Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim   39.070.312 -6.688.107
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 20 482.335 997.529
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler      
-Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim 12 619.053 371.768
-Kıdem tazminatı karşılığı 12 4.934.654 4.913.547
-Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim 7 5.245.884 1.017.566
-Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim 8 -2.018.718 1.210.270
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler      
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler   1.069.129 -604.103
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler      
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler      
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler      
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 24 -6.718.933 -2.149.189
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 21 511.915 -86.057
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler      
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler      
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler   -78.523.231 -41.737.273
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler   -16.905.552 -24.705.258
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış, şüpheli alacak tahsilatı dahil   -1.203.001 13.613.476
-İlişkili taraflardan alacaklar (artış) / azalış 26 2.537.849 444.026
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış   -2.758.496 394.562
-Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/ azalış   -1.933.325 -11.701.616
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış      
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
-İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki azalış   2.190.800 1.729.603
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış   -49.880.519 -40.033.754
-İlişkili taraflara borçlar (azalış)/ artış 26 -6.430.371 -157.703
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar (azalış)/ artış   -2.607.431 -8.758.398
-Gider tahakkukları (artış) / azalış   -612.949 24.514.247
-Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış   -920.236 2.923.542
-Diğer duran varlıklardaki azalış      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış      
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları   -47.757.117 -18.728.852
Ödenen Temettüler      
Alınan Temettüler      
Ödenen Faiz      
Alınan Faiz      
Vergi Ödemeleri/İadeleri   0 0
Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 12 -2.876.181 -2.341.966
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları      
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI   -29.345.169 -5.037.518
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri      
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları      
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri      
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları      
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri   2.739.329 3.582.207
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları      
-Maddi duran varlık alımları 10 -807.735 -2.300.921
-Maddi olmayan duran varlık alımları 11 -207.310 -827.057
-Yatırım amaçlı gayrımenkul alımları 9 -31.069.453 -5.491.747
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri      
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları      
Verilen Nakit Avans ve Borçlar      
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler      
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları      
Türev Araçlardan Nakit Girişleri      
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri      
Alınan Temettüler      
Ödenen Faiz      
Alınan Faiz      
Vergi Ödemeleri/İadeleri      
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları      
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI   80.310.517 -17.311.076
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri      
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları      
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri   80.658.697  
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları     -16.952.156
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları   -348.180 -358.920
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri      
Ödenen Temettüler      
Alınan Faiz      
Ödenen Faiz      
Vergi Ödemeleri/İadeleri      
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları      
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ   332.050 -43.419.412
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ   324.991 -31.387
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ   657.041 -43.450.799
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ   82.382.240 133.787.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ   83.039.281 90.336.764
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.