Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

12/08/2013 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Şartlı
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR
HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") ekte yer alan 30 Haziran 2013 tarihli özet bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık özet kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akım tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem özet finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

2.İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları hakkında tebliğde yer alan ara dönem finansal tabloların incelenmesi ile ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tablolarının incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Şartlı Sonucun Dayanağı

3.Şirket yönetimi, şerefiye değer düşüklüğü testini her yıl yılın son çeyreğinde yapmaktadır. 2013 yılının son çeyreğinde, söz konusu şerefiye değer düşüklüğü testi ile birlikte, geçmiş dönemlerde yapılmış olan çeşitli satın alma muhasebesi hesaplamalarının, şerefiye ve işletme satın almaları ile ilgili oluşan hesapların da Şirket yönetimi tarafından yeniden gözden geçirilmesi öngörülmektedir. Dolayısıyla, 30 Haziran 2013 tarihli finansal tablolarda ve bu finansal tabloların açılış bakiyelerini oluşturan 1 Ocak 2013 tarihindeki şerefiye tutarı ve işletme satın alımlarına ilişkin diğer hesaplarla ilgili olarak tarafımızca gerekli ve yeterli prosedürler bu rapor tarihi itibariyle tamamlanamamıştır.

Şartlı Sonuç 

4.İncelememiz sonucunda, 3. paragrafta belirtilen husus nedeniyle ortaya çıkabilecek muhtemel düzeltmelerin finansal tablolara olası etkileri haricinde, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ekteki ara dönem özet finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına (Bkz. Dipnot 2), tüm önemli yönleriyle, uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Diğer Husus

5.Şirket'in 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarının denetimi ve 30 Haziran 2012 tarihinde sonra eren altı aylık döneme ait ara dönem özet finansal tablolarının incelemesi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 1 Mart 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiş ve 16 Ağustos 2012 tarihli inceleme raporunda Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olmayan herhangi bir hususa rastlanmadığı ifade edilmiştir.


Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers 
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 12 Ağustos 2013
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.08.2013 22:52:52

  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 12.08.2013 21:09:41
2 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.08.2013 22:52:54

  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 01.04.2013 - 30.06.2013 01.04.2012 - 30.06.2012
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
KAR VEYA ZARAR KISMI          
Hasılat 17 1.196.126.901 1.209.038.276 597.513.581 606.172.007
Satışların Maliyeti (-) 17 -921.630.038 -942.818.021 -460.245.125 -471.692.255
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)          
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı          
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)          
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)          
BRÜT KAR/ZARAR   274.496.863 266.220.255 137.268.456 134.479.752
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 -268.055.518 -257.999.496 -134.027.360 -125.893.150
Pazarlama Giderleri (-) 18 -23.432.316 -23.735.035 -11.775.436 -12.004.515
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)          
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 5.904.815 5.469.024 4.404.349 3.267.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 20 -39.934.945 -6.149.469 -38.593.732 -3.073.213
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI   -51.021.101 -16.194.721 -42.723.723 -3.223.244
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 0 1.445.566 0 812.091
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 21 -511.915 -562.886 -102.883 -439.476
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar          
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI   -51.533.016 -15.312.041 -42.826.606 -2.850.629
Finansman Gelirleri 22 2.677.253 5.712.260 1.106.924 2.718.739
Finansman Giderleri (-) 23 -356.037 -1.221.217 -346.871 -616.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   -49.211.800 -10.820.998 -42.066.553 -747.915
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri   6.718.933 2.149.189 7.600.448 -183.002
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 24 0 0 0 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 24 6.718.933 2.149.189 7.600.448 -183.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   -42.492.867 -8.671.809 -34.466.105 -930.917
           
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI          
           
DÖNEM KARI/ZARARI   -42.492.867 -8.671.809 -34.466.105 -930.917
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı          
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar          
- Ana Ortaklık Payları          
           
Pay Başına Kazanç   0,003700 0,000800 0,003000 0,000100
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,003700 0,000800 0,003000 0,000100
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç          
           
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç          
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç          
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç          
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar          
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları          
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları          
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları          
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar          
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları          
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler          
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri          
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri          
           
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar          
Yabancı Para Çevirim Farkları          
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları          
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları          
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları          
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar          
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları          
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri          
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri          
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri          
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR          
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   -42.492.867 -8.671.809 -34.466.105 -930.917
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:          
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar          
- Ana Ortaklık Payları          
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.