Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

12/08/2013 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Şartlı
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR
HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") ekte yer alan 30 Haziran 2013 tarihli özet bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık özet kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akım tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem özet finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

2.İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları hakkında tebliğde yer alan ara dönem finansal tabloların incelenmesi ile ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tablolarının incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Şartlı Sonucun Dayanağı

3.Şirket yönetimi, şerefiye değer düşüklüğü testini her yıl yılın son çeyreğinde yapmaktadır. 2013 yılının son çeyreğinde, söz konusu şerefiye değer düşüklüğü testi ile birlikte, geçmiş dönemlerde yapılmış olan çeşitli satın alma muhasebesi hesaplamalarının, şerefiye ve işletme satın almaları ile ilgili oluşan hesapların da Şirket yönetimi tarafından yeniden gözden geçirilmesi öngörülmektedir. Dolayısıyla, 30 Haziran 2013 tarihli finansal tablolarda ve bu finansal tabloların açılış bakiyelerini oluşturan 1 Ocak 2013 tarihindeki şerefiye tutarı ve işletme satın alımlarına ilişkin diğer hesaplarla ilgili olarak tarafımızca gerekli ve yeterli prosedürler bu rapor tarihi itibariyle tamamlanamamıştır.

Şartlı Sonuç 

4.İncelememiz sonucunda, 3. paragrafta belirtilen husus nedeniyle ortaya çıkabilecek muhtemel düzeltmelerin finansal tablolara olası etkileri haricinde, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ekteki ara dönem özet finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına (Bkz. Dipnot 2), tüm önemli yönleriyle, uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Diğer Husus

5.Şirket'in 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarının denetimi ve 30 Haziran 2012 tarihinde sonra eren altı aylık döneme ait ara dönem özet finansal tablolarının incelemesi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 1 Mart 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiş ve 16 Ağustos 2012 tarihli inceleme raporunda Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olmayan herhangi bir hususa rastlanmadığı ifade edilmiştir.


Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers 
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 12 Ağustos 2013
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.08.2013 22:52:52

  Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 12.08.2013 21:09:39
2 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 12.08.2013 22:52:53

  Finansal Durum Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   30.06.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   424.025.020 407.757.002
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 83.039.281 82.382.240
Finansal Yatırımlar      
Ticari Alacaklar   117.212.040 124.553.073
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26 33.506.732 36.804.882
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 83.705.308 87.748.191
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar      
Diğer Alacaklar   5.460.077 3.365.662
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26 3.920.063 3.159.762
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar   1.540.014 205.900
Türev Araçlar      
Stoklar 8 203.800.260 184.875.990
Canlı Varlıklar      
Peşin Ödenmiş Giderler   13.013.362 11.080.037
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar      
Diğer Dönen Varlıklar   1.500.000 1.500.000
ARA TOPLAM      
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar      
       
DURAN VARLIKLAR   1.127.743.513 1.110.066.480
Finansal Yatırımlar      
Ticari Alacaklar      
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar      
Diğer Alacaklar   20.594.419 19.170.037
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar   20.594.419 19.170.037
Türev Araçlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 265.683.448 236.933.895
Maddi Duran Varlıklar 10 465.060.057 485.720.563
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 302.010.501 305.109.166
- Şerefiye   302.010.501 302.010.501
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar   0 3.098.665
Peşin Ödenmiş Giderler   17.981.001 13.437.665
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 53.414.087 46.695.154
Diğer Duran Varlıklar   3.000.000 3.000.000
TOPLAM VARLIKLAR   1.551.768.533 1.517.823.482
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   590.079.816 510.383.831
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 86.491.917 5.833.220
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 1.071.050 675.477
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   340.104.265 379.184.501
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26 6.215.018 6.660.885
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 333.889.247 372.523.616
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar      
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 14.907.418 17.514.849
Diğer Borçlar   11.502.708 9.329.506
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26 994.775 1.012.373
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar   10.507.933 8.317.133
Türev Araçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Ertelenmiş Gelirler      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü      
Kısa Vadeli Karşılıklar 12 131.119.021 91.429.656
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar   1.116.547 497.494
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar   130.002.474 90.932.162
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 4.883.437 6.416.622
ARA TOPLAM      
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   42.808.682 46.066.749
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 14.492.332 13.841.966
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   1.718.742 7.685.648
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26 1.718.742 7.685.648
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar   0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar      
Diğer Borçlar      
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar      
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar      
Türev Araçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Ertelenmiş Gelirler      
Uzun Vadeli Karşılıklar   26.597.608 24.539.135
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12 26.597.608 24.539.135
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar      
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar      
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler      
       
Ö Z K A Y N A K L A R   918.880.035 961.372.902
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   918.880.035 961.372.902
Ödenmiş Sermaye 16 113.421.625 113.421.625
Sermaye Düzeltme Farkları 16 678.006.480 678.006.480
Geri Alınmış Paylar (-)      
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Paylara İlişkin Primler/İskontolar   34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler   4.681.753 4.681.753
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları      
- Aktüeryal Kayıp ve Kazançlar 16 4.681.753 4.681.753
- Diğer Kazanç/Kayıplar      
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler      
- Yabancı Para Çevirim Farkları      
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları      
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları      
- Diğer Kazanç/Kayıplar      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 237.505.467 237.505.467
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16 -106.933.732 -103.758.602
Net Dönem Karı/Zararı   -42.492.867 -3.175.130
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.551.768.533 1.517.823.482
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.