Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akış Tablosu

30/10/2013 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR
HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") ekte yer alan 30 Eylül 2013 tarihli özet bilançosu, aynı tarihte sona eren dokuz aylık özet kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akış tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem özet finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. Şirket'in detayları ilişikteki özet finansal tablo dipnotu 2.3'te belirtilen düzeltmeler öncesi, 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarının denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 1 Mart 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiştir.

İncelemenin Kapsamı

2.İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları hakkında tebliğde yer alan ara dönem finansal tabloların incelenmesi ile ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tablolarının incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç 

3.İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet finansal tabloların, Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına (Bkz. Not 2), tüm önemli yönleriyle, uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Sonucu Etkilemeyen, Dikkat Çekilmek İstenen Husus

4.Detayları ilişikteki özet finansal tablo dipnotu 2.3'te belirtilen, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihli finansal tablolara ile 30 Eylül 2012 tarihinde sonra eren dokuz aylık döneme ait ara dönem özet finansal tablolara ilişkin düzeltmeler tarafımızca incelenmiştir. Söz konusu düzeltmelerde Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olmayan herhangi bir hususa rastlanmamıştır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers 
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 30 Ekim 2013
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30.10.2013 18:26:51

  Nakit Akış Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.10.2013 15:27:40
2 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30.10.2013 18:26:54

  Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2013 - 30.09.2012
Raporlama Birimi   TL TL
       
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI   -34.777.827 -19.560.166
Dönem Karı/Zararı   -72.212.363 -10.274.187
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler   123.169.175 51.213.595
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler      
-Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 9 3.627.295 3.436.586
-Maddi duran varlıkların amortismanı 10 37.774.360 40.732.016
-Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı 11 3.313.677 4.997.580
-Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim   44.320.654 -16.033.485
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 20 30.470.403 8.355.639
-Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim 12 -65.743 -637.585
-Kıdem tazminatı karşılığı 12 7.170.201 7.842.619
-Şüpheli ticari alacak karşılık gideri 7 7.607.129 1.443.727
-Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim 8 -705.281 2.162.472
-Gerçekleşmemiş kambiyo (karı)/ zararı   2.363.002 -486.917
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler      
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler      
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler      
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler      
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler      
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler      
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 24 -14.801.053 -489.230
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 21 2.094.531 -109.827
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler      
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler      
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler   -81.136.848 -56.276.606
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler   -46.186.543 -11.843.347
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış, şüpheli alacak tahsilatı dahil   -19.082.504 -1.134.723
-İlişkili taraflardan alacaklardaki artış 26 -9.420.387 -265.055
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış   -2.943.195 -3.451.565
-Peşin ödenmiş giderlerdeki artış   -8.335.437 -6.403.758
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış      
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
-İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki (azalış)/artış   -3.772.865 1.866.346
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış   25.000.561 -20.991.509
-İlişkili taraflara borçlar azalış 26 -6.597.007 -258.137
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında karşılık gideri   -6.755.341 -16.776.851
-Gider tahakkukları (artış) / azalış   -581.166 -66.107
-Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış   -2.462.964 3.048.100
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış      
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları   -30.180.036 -15.337.198
Ödenen Temettüler      
-Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 12 -4.597.791 -4.222.968
Alınan Temettüler      
Ödenen Faiz      
Alınan Faiz      
Vergi Ödemeleri/İadeleri      
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları      
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI   -72.417.024 -24.309.737
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri      
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları      
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri      
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları      
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri   -259.174 4.533.435
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları      
-Maddi duran varlık alımları 10 -11.976.268 -10.332.642
-Maddi olmayan duran varlık alımları 11 -695.193 -2.063.874
-Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları 9 -59.486.389 -16.446.656
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri      
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları      
Verilen Nakit Avans ve Borçlar      
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler      
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları      
Türev Araçlardan Nakit Girişleri      
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri      
Alınan Temettüler      
Ödenen Faiz      
Alınan Faiz      
Vergi Ödemeleri/İadeleri      
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları      
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI   41.354.003 -2.315.519
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri      
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları      
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri   47.715.912 15.150.740
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları   -5.833.220 -16.952.156
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları   -528.689 -514.103
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri      
Ödenen Temettüler      
Alınan Faiz      
Ödenen Faiz      
Vergi Ödemeleri/İadeleri      
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları      
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ   -65.840.848 -46.185.422
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ   689.811 240.877
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ   -65.151.037 -45.944.545
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ   82.382.240 133.787.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ   17.231.203 87.843.018
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.