Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

30/10/2013 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR
HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") ekte yer alan 30 Eylül 2013 tarihli özet bilançosu, aynı tarihte sona eren dokuz aylık özet kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akış tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem özet finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. Şirket'in detayları ilişikteki özet finansal tablo dipnotu 2.3'te belirtilen düzeltmeler öncesi, 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarının denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 1 Mart 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiştir.

İncelemenin Kapsamı

2.İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları hakkında tebliğde yer alan ara dönem finansal tabloların incelenmesi ile ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tablolarının incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç 

3.İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet finansal tabloların, Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına (Bkz. Not 2), tüm önemli yönleriyle, uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Sonucu Etkilemeyen, Dikkat Çekilmek İstenen Husus

4.Detayları ilişikteki özet finansal tablo dipnotu 2.3'te belirtilen, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihli finansal tablolara ile 30 Eylül 2012 tarihinde sonra eren dokuz aylık döneme ait ara dönem özet finansal tablolara ilişkin düzeltmeler tarafımızca incelenmiştir. Söz konusu düzeltmelerde Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olmayan herhangi bir hususa rastlanmamıştır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers 
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 30 Ekim 2013
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30.10.2013 18:26:51

  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.10.2013 15:27:39
2 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30.10.2013 18:26:53

  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 01.07.2013 - 30.09.2013 01.07.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
KAR VEYA ZARAR KISMI          
Hasılat 17 1.877.608.292 1.881.620.732 681.481.391 672.582.456
Satışların Maliyeti (-) 17 -1.449.167.406 -1.466.172.413 -527.537.368 -523.354.392
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)   428.440.886 415.448.319 153.944.023 149.228.064
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı          
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)          
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)          
BRÜT KAR/ZARAR   428.440.886 415.448.319 153.944.023 149.228.064
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 -415.721.559 -387.807.787 -147.666.041 -129.808.291
Pazarlama Giderleri (-) 18 -35.674.225 -36.987.028 -12.241.909 -13.251.993
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)          
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 16.192.978 8.739.698 10.288.163 3.270.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 20 -80.505.716 -16.708.283 -40.570.771 -10.558.814
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI   -87.267.636 -17.315.081 -36.246.535 -1.120.360
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 0 1.445.566 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 21 -2.094.531 -1.335.739 -1.582.616 -772.853
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar          
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI   -89.362.167 -17.205.254 -37.829.151 -1.893.213
Finansman Giderleri (-) 23 -1.220.164 -1.260.481 -864.127 -39.264
Finansman Gelirleri 22 3.568.915 7.702.318 891.662 1.990.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   -87.013.416 -10.763.417 -37.801.616 57.581
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri   14.801.053 489.230 8.082.120 -1.659.959
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri   0 0 0 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri   14.801.053 489.230 8.082.120 -1.659.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   -72.212.363 -10.274.187 -29.719.496 -1.602.378
           
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI          
           
DÖNEM KARI/ZARARI   -72.212.363 -10.274.187 -29.719.496 -1.602.378
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı   -72.212.363 -10.274.187 -29.719.496 -1.602.378
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar   0 0 0 0
- Ana Ortaklık Payları   -72.212.363 -10.274.187 -29.719.496 -1.602.378
           
Pay Başına Kazanç   0,636700 0,090600 0,262000 0,014100
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç   0,636700 0,090600 0,262000 0,014100
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç          
           
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç          
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç          
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç          
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar          
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları          
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları          
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları          
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar          
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları          
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler          
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri          
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri          
           
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar          
Yabancı Para Çevirim Farkları          
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları          
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları          
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları          
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar          
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları          
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri          
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri          
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri          
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR          
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   -72.212.363 -10.274.187 -29.719.496 -1.602.378
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:          
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar          
- Ana Ortaklık Payları          
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.