Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

30/10/2013 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR
HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") ekte yer alan 30 Eylül 2013 tarihli özet bilançosu, aynı tarihte sona eren dokuz aylık özet kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akış tablosu tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem özet finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. Şirket'in detayları ilişikteki özet finansal tablo dipnotu 2.3'te belirtilen düzeltmeler öncesi, 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarının denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 1 Mart 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiştir.

İncelemenin Kapsamı

2.İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları hakkında tebliğde yer alan ara dönem finansal tabloların incelenmesi ile ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tablolarının incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Sonuç 

3.İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet finansal tabloların, Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına (Bkz. Not 2), tüm önemli yönleriyle, uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Sonucu Etkilemeyen, Dikkat Çekilmek İstenen Husus

4.Detayları ilişikteki özet finansal tablo dipnotu 2.3'te belirtilen, 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihli finansal tablolara ile 30 Eylül 2012 tarihinde sonra eren dokuz aylık döneme ait ara dönem özet finansal tablolara ilişkin düzeltmeler tarafımızca incelenmiştir. Söz konusu düzeltmelerde Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olmayan herhangi bir hususa rastlanmamıştır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers 
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 30 Ekim 2013
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30.10.2013 18:26:51

  Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 30.10.2013 15:27:38
2 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30.10.2013 18:26:52

  Finansal Durum Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   30.09.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   417.673.497 407.757.002
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 17.231.203 82.382.240
Finansal Yatırımlar      
Ticari Alacaklar   141.492.452 124.553.073
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26 42.268.886 36.804.882
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 99.223.566 87.748.191
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar      
Diğer Alacaklar   7.766.554 3.365.662
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26 7.116.145 3.159.762
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar   650.409 205.900
Türev Araçlar      
Stoklar 8 231.767.814 184.875.990
Canlı Varlıklar      
Peşin Ödenmiş Giderler   19.415.474 11.080.037
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar      
Diğer Dönen Varlıklar   0 1.500.000
ARA TOPLAM      
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar      
       
DURAN VARLIKLAR   1.075.605.204 1.057.625.225
Finansal Yatırımlar      
Ticari Alacaklar   0 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar   0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar      
Diğer Alacaklar   21.668.723 19.170.037
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar   21.668.723 19.170.037
Türev Araçlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 271.411.520 236.933.895
Maddi Duran Varlıklar 10 459.165.904 485.720.563
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 238.619.268 252.667.911
- Şerefiye   238.516.963 249.569.246
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar   102.305 3.098.665
Peşin Ödenmiş Giderler   20.743.582 13.437.665
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 61.496.207 46.695.154
Diğer Duran Varlıklar   2.500.000 3.000.000
TOPLAM VARLIKLAR   1.493.278.701 1.465.382.227
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   612.533.937 510.383.831
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 47.715.912 5.833.220
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 1.361.842 675.477
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   409.939.331 379.184.501
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26 6.371.673 6.660.885
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 403.567.658 372.523.616
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar      
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14 10.759.508 17.514.849
Diğer Borçlar   5.700.286 9.329.507
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26 1.156.017 1.012.373
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar   4.544.269 8.317.134
Türev Araçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Ertelenmiş Gelirler      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü      
Kısa Vadeli Karşılıklar 12 133.684.567 91.429.656
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar   431.751 497.494
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar   133.252.816 90.932.162
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 3.372.491 6.416.621
ARA TOPLAM      
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   44.025.480 46.066.749
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 15.679.726 13.841.966
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   1.234.209 7.685.648
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26 1.234.209 7.685.648
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar      
Diğer Borçlar      
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar      
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar      
Türev Araçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Ertelenmiş Gelirler      
Uzun Vadeli Karşılıklar   27.111.545 24.539.135
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12 27.111.545 24.539.135
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar      
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar      
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler      
       
Ö Z K A Y N A K L A R   836.719.284 908.931.647
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   836.719.284 908.931.647
Ödenmiş Sermaye 16 113.421.625 113.421.625
Sermaye Düzeltme Farkları 16 678.006.480 678.006.480
Geri Alınmış Paylar (-)      
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Paylara İlişkin Primler/İskontolar   34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler   4.681.753 4.681.753
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları      
-Aktueryal Kayıp ve Kazançlar 16 4.681.753 4.681.753
- Diğer Kazanç/Kayıplar      
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler      
- Yabancı Para Çevirim Farkları      
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları      
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları      
- Diğer Kazanç/Kayıplar      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 237.505.467 237.505.467
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16 -159.374.987 -149.018.602
Net Dönem Karı/Zararı   -72.212.363 -10.356.385
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.493.278.701 1.465.382.227
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.