Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Nakit Akış Tablosu

28/02/2014 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sürekli Olumlu
FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosunu, nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. Şirket'in detayları Not 41'de belirtilen yeniden düzenlemeler öncesi, 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi, başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış ve söz konusu bağımsız denetim şirketinin, 1 Mart 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiştir.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu

2.Şirket yönetimi bu finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 

3.Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

4.Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS (bkz. Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar

5.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

6.6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Aynı kanunun 398. Maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378. maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yönetmek için Şirket Yönetimi'nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Bilanço tarihi itibariyle KGK tarafından henüz bu raporun esasları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla, bu konuya ilişkin ayrı bir rapor hazırlanmamıştır. Bununla birlikte daha önce Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmekte iken 25 Temmuz 2013 tarihi itibariyle Riskin Erken Saptanması Komitesi ayrı bir komite olarak kurulmuştur ve bu komite iki üyeden oluşmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi ayrı olarak kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar, Şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik yıl içinde Kurumsal Yönetim Komitesi olarak üç kez, kuruluşundan itibaren Riskin Erken Saptanması Komitesi altında da dört kez toplantı yapmıştır ve hazırladığı raporu Yönetim Kurulu'na sunmuştur. 

Görüşü Etkilemeyen Dikkat Çekilmek İstenen Husus

7.Not 41'de detaylı olarak belirtilen ve 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihli finansal tabloları yeniden düzenlemek için yapılan düzeltmeleri de ayrıca denetledik. Görüşümüze göre, söz konusu düzeltmeler uygundur ve gerektiği gibi uygulanmıştır.


Başaran Nas Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Şubat 2014
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 28.02.2014 17:51:30

  Nakit Akış Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 28.02.2014 13:48:18
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 28.02.2014 13:54:27
3 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 28.02.2014 17:51:33

  Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi   TL TL
       
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI   85.705.081 34.234.159
Dönem Karı/Zararı   -100.755.792 -10.356.385
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler   182.392.236 77.928.428
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler      
-Yatırım amaçlı gayrimenkullerin amortismanı 17 5.793.763 4.630.588
-Maddi duran varlıkların amortismanı 18 45.443.932 53.904.697
-Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı 19 5.165.251 6.704.244
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 31 37.740.784 18.810.120
-Risk, dava, personel, SSK ve diğer karşılıklarındaki net değişim   55.676.173 -14.091.932
-Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşme gerçeğe uygun değer değişimi 31 30.911.552 -1.886.434
-Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim 22 -497.494 -308.514
-Kıdem tazminatı karşılığı 22 10.920.339 9.424.188
-Şüpheli ticari alacak karşılık gideri 10 8.095.019 2.040.994
-Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim 13 359.193 25.568
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler      
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler      
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler   4.231.033 -2.231.389
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler      
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler      
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler      
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 -23.095.361 105.267
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 32 1.648.052 801.031
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler      
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler      
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler   13.295.181 -28.105.513
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler   -78.319.043 5.264.741
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış,şüpheli alacak tahsilatı dahil   -17.494.575 5.539.754
-İlişkili taraflardan alacaklardaki artış 37 -6.334.851 1.147.716
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış   -11.296.270 1.804.610
-Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış   11.736.601 -12.446.110
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış      
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
-İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli borçlardaki (azalış)/artış   -1.011.259 2.463.367
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış   117.367.794 -28.037.442
-İlişkili taraflara borçlar azalış 37 -2.567.793 2.658.126
-Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında karşılık gideri   3.660.637 -10.238.175
-Diğer kısa vadeli yükümlülükler artış   -2.446.060 3.737.900
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış      
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler      
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları   94.931.625 39.466.530
Ödenen Temettüler      
Alınan Temettüler      
Ödenen Faiz      
Alınan Faiz      
Vergi Ödemeleri/İadeleri      
-Dönem içinde ödenen kıdem tazminatı 22 -9.226.544 -5.232.371
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları      
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI   -119.287.309 -67.487.422
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri      
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları      
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri      
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları      
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri      
-Maddi duran varlık alımları 18 -19.429.970 -20.472.112
-Maddi olmayan duran varlık alımları 19 -7.810.804 -2.897.495
-Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları 17 -96.104.838 -48.399.040
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları   4.058.303 4.281.225
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri      
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları      
Verilen Nakit Avans ve Borçlar      
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler      
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları      
Türev Araçlardan Nakit Girişleri      
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri      
Alınan Temettüler      
Ödenen Faiz      
Alınan Faiz      
Vergi Ödemeleri/İadeleri      
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları      
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI   -2.767.929 -11.787.886
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri      
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları      
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri   3.798.961 5.833.220
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları   -5.833.220 -16.952.156
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları   -733.670 -668.950
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri      
Ödenen Temettüler      
Alınan Faiz      
Ödenen Faiz      
Vergi Ödemeleri/İadeleri      
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları      
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ   -36.350.157 -45.041.149
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ   219.878 2.430.094
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ   -36.130.279 -42.611.055
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ   197.580.993 240.192.048
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ   161.450.714 197.580.993
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.