Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

28/02/2014 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sürekli Olumlu
FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosunu, nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. Şirket'in detayları Not 41'de belirtilen yeniden düzenlemeler öncesi, 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi, başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış ve söz konusu bağımsız denetim şirketinin, 1 Mart 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiştir.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu

2.Şirket yönetimi bu finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 

3.Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

4.Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS (bkz. Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar

5.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

6.6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Aynı kanunun 398. Maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378. maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yönetmek için Şirket Yönetimi'nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Bilanço tarihi itibariyle KGK tarafından henüz bu raporun esasları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla, bu konuya ilişkin ayrı bir rapor hazırlanmamıştır. Bununla birlikte daha önce Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmekte iken 25 Temmuz 2013 tarihi itibariyle Riskin Erken Saptanması Komitesi ayrı bir komite olarak kurulmuştur ve bu komite iki üyeden oluşmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi ayrı olarak kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar, Şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik yıl içinde Kurumsal Yönetim Komitesi olarak üç kez, kuruluşundan itibaren Riskin Erken Saptanması Komitesi altında da dört kez toplantı yapmıştır ve hazırladığı raporu Yönetim Kurulu'na sunmuştur. 

Görüşü Etkilemeyen Dikkat Çekilmek İstenen Husus

7.Not 41'de detaylı olarak belirtilen ve 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihli finansal tabloları yeniden düzenlemek için yapılan düzeltmeleri de ayrıca denetledik. Görüşümüze göre, söz konusu düzeltmeler uygundur ve gerektiği gibi uygulanmıştır.


Başaran Nas Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Şubat 2014
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 28.02.2014 17:51:30

  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 28.02.2014 13:48:17
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 28.02.2014 13:54:25
3 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 28.02.2014 17:51:32

  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
KAR VEYA ZARAR KISMI          
Hasılat 28 2.600.533.776 2.551.253.267    
Satışların Maliyeti (-) 28 -1.981.477.106 -1.943.994.072    
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)   619.056.670 607.259.195    
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı          
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)          
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)          
BRÜT KAR/ZARAR   619.056.670 607.259.195    
Genel Yönetim Giderleri (-) 29 -93.034.505 -85.430.649    
Pazarlama Giderleri (-) 29 -501.903.064 -484.672.674    
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)          
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31 19.136.232 18.121.906    
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 31 -156.935.371 -54.209.670    
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI   -113.680.038 1.068.108    
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler          
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 32 -1.648.052 -801.031    
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar          
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI   -115.328.090 267.077    
Finansman Giderleri (-) 34 -8.523.063 -10.518.195    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   -123.851.153 -10.251.118    
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri   23.095.361 -105.267    
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 35 0 0    
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 35 23.095.361 -105.267    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   -100.755.792 -10.356.385    
           
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI          
           
DÖNEM KARI/ZARARI   -100.755.792 -10.356.385    
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı   -100.755.792 -10.356.385    
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar          
- Ana Ortaklık Payları   -100.755.792 -10.356.385    
           
Pay Başına Kazanç   -0,888330 -0,091309    
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,888330 -0,091309    
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç          
           
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç          
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç          
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç          
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar   523.186 -2.320.874    
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları          
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları          
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları   523.186 -2.320.874    
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar          
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları          
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler          
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri          
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri          
           
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar          
Yabancı Para Çevirim Farkları          
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları          
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları          
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları          
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar          
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları          
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri          
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri          
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri          
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR   523.186 -2.320.874    
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   -100.232.606 -12.677.259    
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:          
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar          
- Ana Ortaklık Payları          
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.