Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

28/02/2014 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sürekli Olumlu
FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosunu, nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. Şirket'in detayları Not 41'de belirtilen yeniden düzenlemeler öncesi, 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi, başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış ve söz konusu bağımsız denetim şirketinin, 1 Mart 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiştir.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu

2.Şirket yönetimi bu finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 

3.Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

4.Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, TMS (bkz. Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar

5.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

6.6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Aynı kanunun 398. Maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378. maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yönetmek için Şirket Yönetimi'nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Bilanço tarihi itibariyle KGK tarafından henüz bu raporun esasları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla, bu konuya ilişkin ayrı bir rapor hazırlanmamıştır. Bununla birlikte daha önce Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmekte iken 25 Temmuz 2013 tarihi itibariyle Riskin Erken Saptanması Komitesi ayrı bir komite olarak kurulmuştur ve bu komite iki üyeden oluşmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi ayrı olarak kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar, Şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik yıl içinde Kurumsal Yönetim Komitesi olarak üç kez, kuruluşundan itibaren Riskin Erken Saptanması Komitesi altında da dört kez toplantı yapmıştır ve hazırladığı raporu Yönetim Kurulu'na sunmuştur. 

Görüşü Etkilemeyen Dikkat Çekilmek İstenen Husus

7.Not 41'de detaylı olarak belirtilen ve 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihli finansal tabloları yeniden düzenlemek için yapılan düzeltmeleri de ayrıca denetledik. Görüşümüze göre, söz konusu düzeltmeler uygundur ve gerektiği gibi uygulanmıştır.


Başaran Nas Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Şubat 2014
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 28.02.2014 17:51:30

  Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 28.02.2014 13:48:16
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 28.02.2014 13:54:22
3 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 28.02.2014 17:51:31

  Finansal Durum Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   31.12.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi   TL TL
       
V A R L I K L A R      
DÖNEN VARLIKLAR   470.642.379 408.257.002
Nakit ve Nakit Benzerleri 6 161.450.714 197.580.993
Finansal Yatırımlar      
Ticari Alacaklar   28.248.489 12.514.082
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37 10.457.638 4.122.787
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 17.790.851 8.391.295
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar      
Diğer Alacaklar   7.880.425 205.900
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 7.880.425 205.900
Türev Araçlar      
Stoklar 13 262.835.840 184.875.990
Canlı Varlıklar      
Peşin Ödenmiş Giderler 14 10.226.911 11.080.037
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar      
Diğer Dönen Varlıklar 26 0 2.000.000
ARA TOPLAM      
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar      
       
DURAN VARLIKLAR   1.096.323.587 1.057.125.225
Finansal Yatırımlar      
Ticari Alacaklar      
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar      
Diğer Alacaklar   22.791.782 19.170.037
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar      
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 22.791.782 19.170.037
Türev Araçlar      
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar      
Canlı Varlıklar      
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 302.420.597 233.735.940
Maddi Duran Varlıklar 18 448.799.960 478.438.733
Maddi Olmayan Duran Varlıklar   247.597.339 263.147.696
- Şerefiye 20 238.516.963 249.569.246
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 9.080.376 13.578.450
Peşin Ödenmiş Giderler 14 2.554.190 13.437.665
Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 69.659.719 46.695.154
Diğer Duran Varlıklar 26 2.500.000 2.500.000
TOPLAM VARLIKLAR   1.566.965.966 1.465.382.227
       
K A Y N A K L A R      
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   715.313.609 512.679.084
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 3.798.961 5.833.220
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 860.316 675.477
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   499.430.729 381.479.754
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 9.539.319 8.956.138
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 489.891.410 372.523.616
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar      
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24 21.175.486 17.514.849
Diğer Borçlar   10.557.669 9.329.507
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37 3.251.794 1.012.373
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 7.305.875 8.317.134
Türev Araçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Ertelenmiş Gelirler      
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü      
Kısa Vadeli Karşılıklar 22 175.519.887 91.429.656
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar   0 497.494
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar   175.519.887 90.932.162
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 3.970.561 6.416.621
ARA TOPLAM      
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler      
       
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER   42.953.316 43.771.496
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 17.374.369 13.841.966
Diğer Finansal Yükümlülükler      
Ticari Borçlar   0 5.390.395
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 0 5.390.395
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar      
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar      
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar      
Diğer Borçlar      
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar      
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar      
Türev Araçlar      
Devlet Teşvik ve Yardımları      
Ertelenmiş Gelirler      
Uzun Vadeli Karşılıklar   25.578.947 24.539.135
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22 25.578.947 24.539.135
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar      
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar      
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü      
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler      
       
Ö Z K A Y N A K L A R   808.699.041 908.931.647
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR   808.699.041 908.931.647
Ödenmiş Sermaye 27 113.421.625 113.421.625
Sermaye Düzeltme Farkları 27 678.006.480 678.006.480
Geri Alınmış Paylar (-)      
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)      
Paylara İlişkin Primler/İskontolar   34.691.309 34.691.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler   5.204.939 4.681.753
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları      
- Aktüeryal Kayıp Kazançlar 27 5.204.939 4.681.753
- Diğer Kazanç/Kayıplar      
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler      
- Yabancı Para Çevirim Farkları      
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları      
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları      
- Diğer Kazanç/Kayıplar      
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 217.850.924 237.505.467
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 27 -139.720.444 -149.018.602
Net Dönem Karı/Zararı   -100.755.792 -10.356.385
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR      
TOPLAM KAYNAKLAR   1.566.965.966 1.465.382.227
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.