Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

04/08/2014 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN
SINIRLI DENETİM RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2014 tarihli ilişikteki özet finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait ilgili özet k r veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34'e ("TMS 34") "Ara Dönem Finansal Raporlama" uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

2.Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara v kıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç 

3.Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.


Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers 
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 4 Ağustos 2014
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 04.08.2014 17:15:06

  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 04.08.2014 14:32:55
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 04.08.2014 14:36:32
3 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 04.08.2014 17:15:11

  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 01.04.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
KAR VEYA ZARAR KISMI          
Hasılat 17 1.466.249.649 1.196.724.680 768.105.015 598.236.289
Satışların Maliyeti (-) 17 -1.107.880.279 -911.777.102 -582.071.561 -454.871.669
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)          
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı          
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)          
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)          
BRÜT KAR/ZARAR   358.369.370 284.947.578 186.033.454 143.364.620
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 -51.723.693 -47.076.127 -26.565.788 -23.751.420
Pazarlama Giderleri (-) 18 -275.147.156 -242.275.253 -140.274.939 -121.686.857
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)          
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 11.422.343 7.209.888 -685.207 4.761.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 20 -23.715.076 -47.669.182 -9.375.292 -42.894.465
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI   19.205.788 -44.863.096 9.132.228 -40.206.261
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler          
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 21 -826.670 -511.915 -330.345 -102.882
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar          
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI   18.379.118 -45.375.011 8.801.883 -40.309.143
Finansman Giderleri (-) 23 -9.611.651 -3.836.789 -6.033.613 -1.757.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   8.767.467 -49.211.800 2.768.270 -42.066.553
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri   -4.329.645 6.718.933 -2.062.149 7.600.448
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 24 0 0 0 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 24 -4.329.645 6.718.933 -2.062.149 7.600.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   4.437.822 -42.492.867 706.121 -34.466.105
           
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   0 0 0 0
           
DÖNEM KARI/ZARARI   4.437.822 -42.492.867 706.121 -34.466.105
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı   4.437.822 -42.492.867 706.121 -34.466.105
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar          
- Ana Ortaklık Payları   4.437.822 -42.492.867 706.121 -34.466.105
           
Pay Başına Kazanç   0,039100 -0,374600 0,006200 -0,303900
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,039100 -0,374600 0,006200 -0,303900
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç          
           
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç          
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç          
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç          
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar          
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları          
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları          
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları          
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar          
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları          
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler          
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri          
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri          
           
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar          
Yabancı Para Çevirim Farkları          
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları          
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları          
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları          
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar          
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları          
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri          
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri          
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri          
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR          
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   4.437.822 -42.492.867 706.121 -34.466.105
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:   4.437.822 -42.492.867 706.121 -34.466.105
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar          
- Ana Ortaklık Payları   4.437.822 -42.492.867 706.121 -34.466.105
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.