Finansal Rapor

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

30/10/2014 
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü
BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sınırlı Olumlu
ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN
SINIRLI DENETİM RAPORU

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Giriş

1.Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki özet finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık dönemine ait ilgili özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem özet finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34'e ("TMS 34") "Ara Dönem Finansal Raporlama" uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem özet finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

2.Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç 

3.Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.


Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers 
Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Ekim 2014
 
 
1 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30.10.2014 12:21:52

  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
 
 
1 KUTAY KARTALLIOĞLU FİNANS DİREKTÖRÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 28.10.2014 15:25:57
2 MEHMET TEVFİK NANE GENEL MÜDÜR CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 28.10.2014 15:32:10
3 AHMET GÖKHAN YÜKSEL SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 30.10.2014 12:21:56

  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
  Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü   Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem   01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi   TL TL TL TL
           
KAR VEYA ZARAR KISMI          
Hasılat 17 2.296.963.624 1.878.283.925 830.713.975 681.559.244
Satışların Maliyeti (-) 17 -1.738.426.670 -1.436.400.687 -630.546.391 -524.623.585
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)   558.536.954 441.883.238 200.167.584 156.935.659
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı          
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)          
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)          
BRÜT KAR/ZARAR   558.536.954 441.883.238 200.167.584 156.935.659
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 -78.391.155 -71.091.155 -26.667.462 -24.015.028
Pazarlama Giderleri (-) 18 -428.918.609 -373.056.735 -153.771.453 -130.781.481
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)          
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 17.636.588 15.484.707 6.214.245 8.274.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 20 -35.150.832 -91.981.189 -11.435.756 -44.312.006
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI   33.712.946 -78.761.134 14.507.158 -33.898.037
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler          
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 21 -3.352.454 -2.094.531 -2.525.784 -1.582.616
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar          
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI   30.360.492 -80.855.665 11.981.374 -35.480.653
Finansman Giderleri (-) 23 -15.284.242 -6.157.751 -5.672.591 -2.320.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI   15.076.250 -87.013.416 6.308.783 -37.801.615
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri   -5.210.420 14.801.053 -880.775 8.082.120
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 24        
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 24 -5.210.420 14.801.053 -880.775 8.082.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI   9.865.830 -72.212.363 5.428.008 -29.719.495
           
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI          
           
DÖNEM KARI/ZARARI   9.865.830 -72.212.363 5.428.008 -29.719.495
           
Dönem Karı/Zararının Dağılımı   9.865.830 -72.212.363 5.428.008 -29.719.495
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar          
- Ana Ortaklık Payları   9.865.830 -72.212.363 5.428.008 -29.719.495
           
Pay Başına Kazanç   0,087000 -0,636700 0,047900 -0,262000
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,087000 -0,636700 0,047900 -0,262000
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç          
           
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç          
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç          
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç          
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR:          
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar          
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları          
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları          
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları          
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar          
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları          
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler          
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri          
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri          
           
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar          
Yabancı Para Çevirim Farkları          
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları          
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları          
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları          
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar          
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları          
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri          
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri          
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri          
           
DİĞER KAPSAMLI GELİR          
           
TOPLAM KAPSAMLI GELİR   9.865.830 -72.212.363 5.428.008 -29.719.495
           
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:   9.865.830 -72.212.363 5.428.008 -29.719.495
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar          
- Ana Ortaklık Payları   9.865.830 -72.212.363 5.428.008 -29.719.495
Diğer KAP duyuruları için tıklayınız.